ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႅင်းၵူၼ်းတၢင်းၼမ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ

14, February, 2017
တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈၵူဝ်ဝႃႈၶဝ်တေမႃးတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14/2/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:00 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်းထွၼ်ႇၼႃးၵုၼ် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈၵူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်  ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/2/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:40မိၼိတ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလွႆTNLAလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၼိမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း12မူင်းပၢႆသဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇတေယဵၼ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵူဝ်ႁေလႆႈပၢႆႈတၢင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5/2/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း ပွတ်းၼႂ် မွၵ်း 10 :00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈ 4:00 ပၢႆတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တေႃၵွတ်ႈ လႄႈ ၼႃးၶႃးၽွင်းတပ်ႉSSPP/SSAႁႅင်းငႃးသိုၵ်းမွၵ်ႈ100ပၢႆၽွင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉသေတေဢၢၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ထုင်ႉလွႆဝၢႆ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) TNLA ၶဝ်သေ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ ၊

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉလႆႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLAၶဝ်ယူႇယဝ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းလွႆမႃးလွမ်ႉဝႅတ်ႉလၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSAA  ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်SSPP/SSA သေဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸဵင်ႉၼႆၼႆႉၵေႃႈယူႇတီႈသိုၵ်းလွႆTNLAၶဝ်တိုၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈၶႆဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ  ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.