ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃပၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

3/30/2560 08:25:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  31/3/2017 လုၵ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ် လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝၢၼ်...

ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းႁႅင်းၽတ်ႉသႂ်ႇ ဝူဝ်းတၢႆ 6 တူဝ် လႄႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇလႅဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်

3/29/2560 09:55:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  30/3/2017 တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇလႅဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၾႃႉၽႃႇ ၾႃႉ...

ၵူၼ်းသူႇသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း

3/28/2560 10:50:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  29/3/2017   ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးသေ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တႃႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵေႃႈဢေႇမၢင်ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆ...

ၽိုတ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 03/2017

3/27/2560 10:09:00 หลังเที่ยง

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉၺႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈတိၺွပ်းၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12-18/03/2017။ (...

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉ

3/27/2560 09:57:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 28/03/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ုဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉၺႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈတိၺွပ်းၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိုင်ႈတႆးပ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးတေႇပုိတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ  ပွၵ်ႈၵမ်း (1) 

3/26/2560 09:13:00 ก่อนเที่ยง

March 26, 2017 ဝၼ်းထီႉ 26-3-2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႆႈတေၸပုိတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး တီႈၶွင်း (5...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

3/23/2560 09:29:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 23/03/2017 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/03/2017 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇထုင်ႉမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇ မႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁ...

တၢင်းပဵၼ်ယေႃးၵႃႇ 5 မဵဝ်း ဢၼ်မႃးၸွမ်းယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ်

3/19/2560 10:44:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 20/03/2017 ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃးလႄႈသင် ၵူၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸဝ်ႉ ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸဝ်...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလွႆ TNLA လႄႈ ၶၢင် KIA ႁေႉဢိုတ်းလူတ်ႉၵႃးၵဵပ်းငိုၼ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႈလႃႈသဵဝ်ႈ

3/15/2560 07:51:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 16/3/2017 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းဢူၺ်း လီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် K...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းလႆႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

3/14/2560 11:29:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 15/03/2017 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉ(ဢႃၼုၺၢတ်ႈ)ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သၢမ်မိူင်း လၢဝ်း ၵမ်ႇပေ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

3/14/2560 08:45:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 15/3/2017 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတပ့်သိုၵ်းလွႆ (တဢၢင်း) TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆးၶၢဝ်းမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

3/13/2560 07:58:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 13/03/017 ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆးၶၢဝ်းမႆ...

လွၵ်းလၢႆးမၢၼ်ႈတိုၼ်းၶႂ်ႈၵဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႆႈ

3/09/2560 08:26:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 9/3/2017 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႃႇ 27 လမ်း ...

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႆႈပၢႆႈတၢင်းၼမ်

3/06/2560 09:08:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 7/3/2017 တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်...

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူၺ်းထိုင် သဵၼ်ႈတၢင်း ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (လႅင်ႇၸဵၼ်ႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး

3/02/2560 09:22:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 03/03/2017 ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA တီႉၺွပ်း

3/02/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း-ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ01/03/2017ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA (ၸုမ်းသိုၵ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသေသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

3/01/2560 08:29:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 1/3/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 24 ၵေႃႉၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.