ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးတေႇပုိတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ  ပွၵ်ႈၵမ်း (1) 

March 26, 2017

ဝၼ်းထီႉ 26-3-2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႆႈတေၸပုိတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး တီႈၶွင်း (5) ၸေႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃႈၼီႈ ၸိုင်ႈထႆး၊
ၽူႈသုိပ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းပုိၼ်ႉတီႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃး ꧦၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တၢင်တူဝ်လၢႆမူလၢႆၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈပုိတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယူိင်ႈယၢင်ႈၸွမ်းတႄႉတႄႉꧦဝႃႈၼႆ၊
ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈသုိပ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈꧦယူိင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပုိတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ 1.ႁဝ်းၶႃႈယူိင်းဢၢၼ်းထုိင်ဝႃႈၼင်ႇႁုိဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းပေႃးတေလႆႈႁူႉမေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁုိဝ်သမ်ႉပေႃးတေလႆႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်းၵႂႃႇဝၼ်းမူိဝ်းၼႃႈ 2.ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈတူၺ်းႁၼ်ထုိင်ဝႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းၸူိဝ်းမႃးၵူိတ်ႇယႂ်ႇယူႇၼႂ်းမူိင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉမေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼႆလႄႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈၼႆယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးႁဝ်းၶႃႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ဝႃႈလႆႈပွင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉတေၶတ်းၸႂ်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆးပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းၵႂႃႇ 3.ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းလႄႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တုိၼ်းတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၸူိဝ်ႉၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းယူႇၼႆလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆသင်ၸူိဝ်ႉဝႃႈမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်မႃးႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼႆၸုိင် ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈꧦဝႃႈၼႆ၊
ဢၼ်ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလႆႈပုိတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတၢင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၸူိင်ႉၼင်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး သၼ်လွႆတွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵွင်တုိၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုင်းၸၢႆးလုိၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး လႄႈၶူးသွၼ်ၶဝ်ၶုိၼ်ႈႁွတ်ႈပုိတ်ႇၽုၺ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉသေ မီးၶူးသွၼ် (6) ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ (20) ပၢႆ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်း (70) ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.