ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ


ဝၼ်းထိ 23/03/2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/03/2017 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇထုင်ႉမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400 ပၢႆ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၾင်ႇ မႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေတုၵ်းယွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ မႅတ်ႇပႅင်းထိင်းသိမ်း၊ ၵႅတ်ႇၵင်ႈမႄႈ ၼမ်ႉၶူဝ်း တိုၼ်းသၽႃဝ လႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။
ဝၼ်းထိ 21/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်တေႃႇထိုင် 11 မူင်းၸမ်တဵင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ယူႇသဝ်း ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတူႈ 20 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ် ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ တႃႈတေႈ၊ တူၼ်ႈၵႃႈ၊ ဝဵင်းၵဝ်ႇ၊ ၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ပဵင်းသၢႆး၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ ဝၢင်ၵိူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း-ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ တိုင်းၶႄႈ တိုင်းၸၢမ်၊ ၵွင်းပဵင်း၊ ၼႃးၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆး၊ ႁူဝ်မေႃႇ၊ ၼႃးၵိဝ်ႇ၊ ပၢင်ၼိူဝ် လႄႈၵုင်းယၢင် ဢိၵ်ႇတင်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ် မိူင်းတႆး (ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ တႃႈတေႈ ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၶႄ မႄႈၼမ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ။

မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈၽၢႆပၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိူဝ်မၼ်းၽၢႆမႂ်ႇသီႇၽၢႆ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ ယူင်ႉသၢင်ႈပိူင်ပဵၼ်တူဝ်မီးၸႂ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၽၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆ ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆၼမ်ႉတူႈၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃယုင်ႈယၢင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်သေတ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆဢၼ်မုင်ႈၼႃႈၽႂ်းၶၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၽၢႆ ယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶႄႇ၊ ၵျူဝ်ႇမၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႇၸလႅၼ်ႇ လႄႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈလူင်း တိုၼ်းလၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ပဵၼ်သၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 650 ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ ၸေႇတီႇ ၵွင်းမူးလႄႈႁႆႈၼႃးတီႈလိၼ် ဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုင်ႈဢိင် ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉလႆလတ်းယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈသၢႆဢိင်ႇသၼ်ႇ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ၵျွၵ်ႉၵျႅၼ်ႉ ဢၼ်သၼ်ႇၶွၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသုတ်းမိူဝ်ႈပီ 1912 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈသၢႆဢၼ်ပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင်မၼ်းသမ်ႉ လတ်းတႂ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်းၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တေ သၢင်ႈၽၢႆႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 700 မေႇၵဝတ်ႊၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်တေၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလႄႈပဵၼ်ပႃး ၽူႈႁူမ်ႈၸတ်းပၢင် ယွၼ်း သူးပၼ်မႄႈ ၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇၶပ်းၶိုင်သၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ် ၶတ်းၼႆႉသင်” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းတႆးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ပၼ်မႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈတေယူႇၶၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေး ၶဵၼ်ဢၼ်တေမႃးယႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ဢၼ်ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း၊ တေႁဵတ်း သၢင်ႈၸွမ်း သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်
ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး                     +95 (0)9-718-799-82
ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                     +95 (0)9-262-108-062  

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.