ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တၢင်းပဵၼ်ယေႃးၵႃႇ 5 မဵဝ်း ဢၼ်မႃးၸွမ်းယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း
20/03/2017

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃးလႄႈသင် ၵူၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸဝ်ႉ ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸဝ်ႉသေ ၵူၼ်းႁဝ်းလူၺ်ႈတၢင်းၼမတေဢမ်ႇသူင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉ(ၵၢင်ၼႂ်)ၵၼ် တေသူင်ၵိၼ် ၶွပ်ႉၾီႇ ၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်း သေဢဝ်တၢင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈတေႃႇပေႃးတိတ်းပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈယႃႇပေလိုမ်းဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၵိၼ် ၶဝ်ႈၸဝ်ႉ (ၵၢင်ၼႂ်) ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးယေႃးၵႃႇ တၢင်းပဵၼလႆႈမၼ်းသမ်ႉတေပဵၼယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်သင်လႃႇ ပေႃးၼႆမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ

ၼႂ်းယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉမီးသင်လၢႆလၢႆၼႆမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်တူၺ်းၶႃႈ

1.တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းပီး မၢင်ၵေႃႉတေထၢမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ပီးလႃႇပေႃးၼႆ ပီးလႆႈဢေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့်ပေႃးႁဝ်းၵိၼ်ၼႆတေဢိမ်ႇလီသေႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႁဵၼ်းမၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇတွင်ႉမႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ် ၶွပ်ႇၾီႇ ၼမ်ႉၼူမ်း ၶဝ်ႈမုၼ်းတႅၼ်းတၢင်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းဢိမ်ႇတွင်ႉႁဝ်းလႆႈတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉႁဝ်းၵေႃႈတေႁႃတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵိၼ်ယဝ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးလႆႈသေၵိၼ်တၢင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈႁဝ်းတေၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းလႄႈၵၢင်ၶမ်ႈၼမ်သေတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းပီးလႆႈ

2. တၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၵၢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်မိုဝ်ႉဢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႄႈလမ်ႇလွင်ႈ တေႃႇၼႂ်းထၢတ်ႈတူဝ်ႁဝ်းတေႉတေႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းထၢတ်ႈတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉလူဝ်ႇထၢတ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လႄႈယင်းၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ဢၼ်လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၶွင်ထၢတ်ႈ ႁေႃမူင်း (hormone)လႄႈ ဢိၼ်းသျူႇလိၼ်ႇ (insulin) တီႈဢၼ်တေပေႃႇပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၼၼ်ႉလႆႈထိုင် 40-50% ယွၼ်ႉၼၼ်ၵၢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတေမီးၽွၼ်းလီတႃႇ ၵူၼ်းမီးဢႃႇယူႉသုင်ႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၺ်း ယင်းမီးၽွၼ်းလီၵူႈႁုၼ်ႈသႅၼ်းၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

3.တၢင်းပဵၼ် ႁူင်းၶဝ်ႈဢမ်ႇလီ ႁူင်းၶဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းတေပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ႉယွႆႉၶဝ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈတေပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးတႃႇယွႆႉၶဝ်ႈၽၵ်းဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်ၼၼ်ႉတၢမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း
ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇပၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉယွႆႉဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးတူၵ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ မိူဝ်ႈႁဝ်းပွႆႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၵေႃႈ မၼ်းတေၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းပၢၵ်ႇႁဝ်းသေတေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၶဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းၸႃႉၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်းလႆႈ

4.တၢင်းပဵၼ်  ဢမ်ႊသျႆႊမိူဝ်ႇ (Alzheimer) တၢင်းပဵၼ် ၶီႈလူင်ၶီလိုမ်း မိူဝ်ႈဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ် ယဝ်ႉမၼ်းၵႂႃႇမီးၽွၼ်းၸႃႉသင်တၢင်းဢွၵ်းဢေႃလႃႇပေႃးၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၼမ်ႉဝၢၼၼႂ်းလိူတ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႃႇတေၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလသင်ႁဝ်းဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 10-12 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢႃႁႃႇရသင် သေပေႃးထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ်ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈပၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ၼႂ်းလိူတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေၶၢတ်ႇၼမ်ႉဝၢၼ်တႃႇၵႂႃႇလဵင်ႉထႅမ်ပၼ်ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းဢေႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽွၼ်ႉၸႃႉတေႃႇ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းၵမ်းဢိတ်းသေ ပေႃးၶၢဝ်းၼၢၼ်းၵႂႃႇၼႆတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႊသျႆႊမိူဝ်ႊ တၢင်းပဵၼ်ၶီႈလူင်ၶီႈလိုမ်း ၵႂႃႇလႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

5.တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ် လႄႈလွတ်ႇလိူတ်ႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းပီး တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် သေပေႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် သွင်မဵဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ် လႄႈ လွတ်ႇလိူတ်ႈတၼ် လႆႈၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈ မီးၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ဢမႄႇရိၶ ဝႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ် ႁိုင်ꧦသေဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈပႅတ်ႈၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ် လႄႈလွတ်ႈလိူတ်ႈတၼ် သုင်ထိုင် 20% ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉၼၼ်လႆႈႁူႉၽွၼ်းၸႃႉ တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈတေပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၼႆ့ၵႂႃႇႁႂ်ႈၽိုၵ်းၵိၼ်ပၼ်ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ် ႁႂ်ႈပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတေပဵၼ်မႃးလႆႈတၢင်းပဵၼ် ၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေၵမ်း

ၶေႃႈမုၼ်းလီလီ Website Sanook

ขับเคลื่อนโดย Blogger.