ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသေသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
1/3/2017

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 24 ၵေႃႉၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/2/2017 ၼၼ်ႉယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႄႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸႅတ်ႈသေး ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး သေမၢင်ၸိူဝ်းမီးဝတ်းဝႂ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈယူႇလႄႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ႇ ဢၼလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်မၢင်ၸိူဝ်းၸမီးဝတ်းသီၶွင်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉသေၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၸေႈတွၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး ၶဝ်တီႉၺွပ်း သေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပွတ်းတွၼ်ႈမႄႈသၢႆ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼႂ်းၶၢဝ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း "ၵႂႃႇဝႃႈ  ဢၼ်ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်မႃးသူင်ႇၶိုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တၢင်းမူတ်းမီး 24 ၵေႃႉၵူၼ်းၸၢႆး 16 ၵေႃႉ လႄႈၵူၼ်းယိင်း 8 ၵေႃႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁႃၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးမႂ်ႇမႂ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်ၶဝ်တိၺွပ်းသေသူင်ႇမႃးၵမ်း ၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈသေမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈမီးဝတ်းဝႂ်ယူႇသမ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း"ၼႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတိၺွပ်း တေႃႉသူင်ႇၶိုၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.