ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆးၶၢဝ်းမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း
13/03/017

ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆးၶၢဝ်းမႆႈၽွင်းဢိုတ်းႁဵၼ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မႃးလူင်းသၢႆမၢႆႁဵၼ်းပၢၵ်ႇပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/03/2017 မိူဝ်ႈဝႃး ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆးၶၢဝ်းမႆႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးဢၼ်မႃးၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈဢၼ်တိတ်းၸပ်း မႃးၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇႁဵၼ်းသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ၽႃႇသႃႇထႆး ပၢႆးႁူႉၵႅမ်တူဝ်လွင်ႈမၢႆမီႈ မိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေသွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇမိူတ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၽႆႇ ၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သူမ်ပုၼ်း ၽူးရိပၼ်းယူဝ်း ဝတ်ႉပႃႇမႄႈၸၼ်း ၵဵင်းႁၢႆး လႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သူမ်ပုၼ်း ဢုတ်ႉထႃႊ မိူင်းၼေႃးဝေး ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ယႂ်ႇ သူးရိၼ်း ဢိၼ်းထရၵ်းသႃ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇမိူတ်ႇ မႃးပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ လႄႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉတေႇသွၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/3/2017 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 7/5/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သွင်လိူၼ် ဝၼ်းႁဵၼ်း ဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းဢင်းၶၢၼ်း လႄႈဝၼ်းပုတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 တေႃႇထိုင် 12:00 ဝၢႆးဝၼ်း သွၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁူမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ 60 ၸူဝ်ႈမူင်း ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးၼႂ်း ဝၼ်းဢင်းၶၢၼ်း ဝၼ်းပုတ်း လႄႈဝၼ်းၽတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6:30 မၼိတ်ႉ တေႃႇထိုင် 8:30 မၼိတ်ႉ ၼၼ်ႉတေသွၼ်ပၼ် ၽႃႇသႃႇတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမေႃ လူဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈတႆး။

ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း ဝၼ်းသဝ် လႄႈဝၼ်းတိတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6.30 မၼိတ်ႉတေႃႇထိုင် 8.30 မၼိတ်ႉ တေသွၼ်ပၼ်ၽႃႇသႃႇထႆး လႄႈပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ်လွင်ႈမၢႆမီႈဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ထႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉသေယူႇတီႈ ၼၢင်းၽွႆး ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈတေႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇပေႃႇလၸီႇၵွင်တိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃ တင်ႈတႄႇႁဝ်းၶႃႈတေႇႁဵတ်းပဵၼ်မႃး ၵွင်တိုၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႂ်ႈပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတီႈယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်ႈတႆး ၽႃႇသႃႇတႆး ပိုၼ်းတႆး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး မၼ်းဢမ်ႇပေႃးသူႈမီးၼႆၶႃႈၼေႃ မီးၼႆၵေႃႈမၼ်းတေၵႆၶဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ဢိူင်ႇသၼ်သၢႆးၼႆႉၶႃႈၼေႃ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈယူႇၼမ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇမႃးလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈၼႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸဝ်ႈၶွင်ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶူးယႂ်ႇ သူးရိၼ်း ဢိၼ်းထရၵ်းသႃႊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇမိူတ်ႇ လႆႈပၼ်ဢွင်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႆႈၶႃႈဢေႃႈ’’။

ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/11/2016 မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈလႆႈမီးငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႆႈသုင်လႄႈလႆႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉၽူႈၶဝ်ႈၵမ်ႉ ထႅမ်ၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ 200 ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ขับเคลื่อนโดย Blogger.