ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းလႆႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း
15/03/2017

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉ(ဢႃၼုၺၢတ်ႈ)ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သၢမ်မိူင်း လၢဝ်း ၵမ်ႇပေႃးတျေး မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းလႆႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/03/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢႃႊထိသိတ်ႇ သျႆးယႃႊၼုဝတ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈမီးမတီႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သၢမ်မိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇ လၢဝ်း ၵမ်ႇပေႃးတျေး မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းလႆႈၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5-30 လိူၼ် April ပီႊ2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 26 ဝၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်း ၸၼ်ဢူဝ်းသႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လႆႈသင်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ ၵႃႈသူင်မႁၢတ်ႇထႆး ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တေ မိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းလႄႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း  ၼွၵ်ႈၼၼ်ယင်းလႆႈသင်ႇၵၢၼ် ထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်သၢၵ်ႇသေႇ ၽွင်းဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5-30/4/2017 ၼႆႉလႄႈသင်ႇၵၢၼ်ထိုင်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်း လႄႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ


တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တေလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်မီးဝႂ်သီၶွင်ႇ လႄႈ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (Non Immigrant L-A) ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဢႃႇယုယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈလႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီး ဢႃႇယုဢမ်ႇပူၼ်ႉ 18 ပီႊ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်း လႄႈ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႆႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5-30/04/2017 ၼႆႉလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေဢွၵ်ႇမိူဝ်းလေႇႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 30/04/2017 ၼႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼတၢင်းလႂ်ၵေႃႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းတၢင်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.