ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူၺ်းထိုင် သဵၼ်ႈတၢင်း ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (လႅင်ႇၸဵၼ်ႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
03/03/2017

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (လႅင်ႇၸဵၼ်ႇ)ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးလႄႈၵႂႃႇမႃးလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/03/2017 ၼၼ်ႉမႃးယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶဝ်သေ လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (လႅင်ႇၸဵၼ်ႇ)ၸိူဝ်းၸဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸေႈဝဵင်း တၢၼ်ႈတီး၊ဢွင်ႇပၢၼ်း၊လွႆလႅမ်၊လႃႈသဵဝ်ႈ၊ၵျွၵ်းမႄး၊မူႇၸႄႈ၊ၵဵင်းတုင်၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈဝူင်ႈ (ဝၼ်းပုတ်ႉ) ဢမ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈတေႁဵတ်းပၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းလႂ်လိူၼ်လႂ် ၼႆယဝ်ႉ ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇႁဵတ်းႁပ်ႉပၼ် ဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (လႅင်ႇၸဵၼ်ႇ)ၼႆႉ ပိူဝ်ႇတႃႇၵူၼ်း ႁေႃႈလူတ်ႉ လႄႈသင် လူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ လႄႈၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈသင်ၽွင်းမိူဝ်ႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လူတ်ႉၽႂ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈလွင်ႈၽေးၵိုင်ႇၵၢင်ႉ ၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉမၼ်းၼမ်မႃးၼႃႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးပၵ်းမီးပိူင် ပဵၼ်ၸွမ်း ၼင်ႇမၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉပေႃးမီးၵႂၢမ်းႁူႉၼႂ်ႈၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ

သုၼ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ (လႅင်ႇၸဵၼ်ႇ) ၼႆႉတၢင်းမူတ်းတေသဵင်ႈယူႇမွၵ်ႈ (32,500) သၢမ်မိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃးၼႆယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.