ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
28/03/2017

ၵူၼ်းဝၢၼ်ုဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သွင်ၵေႃႉၺႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈတိၺွပ်းၼႂ်းမိူင်းယွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12-18/03/2017။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး(SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး မၢႆ 03/2017 ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/03/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႇလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ မၢႆ 1008 ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ ဢႃႇယု 54 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထိၼ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း။ ၶဝ်ႈယႃႉၽၵ်းတူ ႁိူၼ်းလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ သေၶဝ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၺႃးလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ။
ၸုမ်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ သေၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်မၼ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ထိၼ် 2 လၵ်းယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/03/2017။ ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵႂႃႇတီႈမၢၼ်ႈ 335 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ လႄႈၸိၼႄးဝႃႈ လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸွႆႈသိုၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း သေတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်း ၵႂႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းၸွမ်းၶဝ်လႄႈၸႂ်ႉပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16/03/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇၺွပ်း ၸၢႆးၼွႆႉသၢင်ႇသႅင် ဢႃႇယု 48 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢင်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်း။ တပ်ႉပႂ်ႇလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸူးတပ်ႉမၢၼ်ႈ 335 ၼႂ်းမိူင်းယွင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီလႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈၼွင်ႉပႃးၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈၸွမ်းၵႂႃႇၶႆႈတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်သေ ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်းမတႃး(ယူဝ်းယူဝ်း)ၵူၺ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်တင်းသိုၵ်းတႆး ၼႆသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/03/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။

မိူဝ်ႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၺွပ်းၸၢႆးၼွႆႉသၢင်ႇသႅင် ၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ပႃးလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 18/03/2017 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လၵ်းထၢၼ်(သၢၵ်ႈသေႇ)လွင်ႈဝႃႈလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ ၼႆႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းတႆးၼႆသေ ၶိုၼ်းပွႆႇလုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်း။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်း ယဝ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ငိုၼ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 20 လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ။

မိူဝ်ႈသွင်ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၼၢၼ်ဢုၼ်ႇ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 573 ယိုဝ်းတၢႆတီႈႁိူၼ်းၶဝ် တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ပေႃႈမႄႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 03/2017 ၼႆႉသေသင်ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၼႆၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ
ၸၢႆးႁေႃသႅင် +66:(0)62-941-9600 (ဢင်းၵိတ်း၊တႆး)
ယိင်းလွၼ်ႉလႅင်း +66:(0) 63-838-9029 (ဢင်းၵိတ်း၊မၢၼ်ႈ)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.