ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းသူႇသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
29/3/2017

 ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးသေ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တႃႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵေႃႈဢေႇမၢင်ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈသင် လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵႃၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး 80 ပုၼ်ႈ

ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တႃႇႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢေႇမၢင် ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈ ယွၼ်ၼၼ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇႁႃလၢႆးလႆႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၸဵမ်ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၼႂ်း 80 ပုၼ်ႈၼၼ်ႉၶႂ်ႈဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆလၢႆ ဝႃႈၼႆ ။

သြႃႇၸဝ်ႈဢူးရႃႇၸိင်ႇတ ၵျွင်းဢူင်းၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇဢူင်းၵျေႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ   မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႆႉသေ  မီးၵၢၼ်ႁဵတ်း မီးလၢႆးလႆႈမီးငိုၼ်းၸၢႆႇယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးႁူႉၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉမႆႉၵေႃႈမူတ်းဝၢႆးယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ လၢႆးလႆႈၵေႃႈၶၢတ်ႇႁၢႆ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တူၺ်းႁၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ၸဵဝ်းလႆႈငိုၼ်းငၢႆႈလူမ် လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈတုၵ်ႉၶသင်သေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸဵမ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၵေႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ’’ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တႄႉမီးယူႇ မၢင်ၸိူဝ်းမီးႁႆႈၵေႃႈႁဵတ်းႁႆႈၵိၼ် ၸိူဝ်းမီးၼႃးၵေႃႈႁဵတ်းၼႃးၵိၼ် ၵူၺ်းၵႃႈၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈလႄႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းတႃႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ် ႁႂ်ႈမီးလၢႆးလႆႈၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ ပေႃးၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်သမ်ႉ ၸဵဝ်းလႆႈငိုၼ်း ၸဵဝ်းႁၼ်ၼႃႈငိုၼ်း ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸဵမ်ၵူၼ်းသူႇၵိၼ်သမ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈလၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႈလၢႆးၼိုင်ႈ

ပေႃးပႂ်ႉၵိၼ်ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းၼႃးၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉ လႆႈပႂ်ႉႁိုင် ၸွင်ႇတေလႆႈၵိၼ်မီးလၢႆးလႆႈႁၼ်ၼႃႈငိုၼ်းမႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵိၼ်မႆႉ ၽွင်းမႆႉတိုၵ်ႉႁိူင်းယူႇတႄႉ ၶဝ်မီးလၢႆးလႆႈမီးငိုၼ်းၸၢႆႇၼမ်လႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈငိုၼ်းဢိတ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွတ်းၵူၺ်းတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်းလႆႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉလူဝ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်း မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇမူၼ်ႉမေး တိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၢႆးသေလႆႈပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇႁိုင်သင် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်  မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း  မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁေႉႁၢမ်ႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈမီးၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်း တႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ မီးလၢႆးလႆႈဢွၼ်ႇသေတႄႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေၸွႆႈႁေႉၵင်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

Photo DVB

ขับเคลื่อนโดย Blogger.