ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃပၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
31/3/2017

လုၵ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ် လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃပၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇတဵင်း ဢႃႇယု 11 ပီ လႄႈ ၸၢႆးမွင်ႇၵျေႃႇလဝိၼ်း ဢႃႇယု  8 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵေႃပၢဝ် ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵွျၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇၸွမ်းမႄႈပိတ်းၼဵင်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇသေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢႆးမွင်ႇတဵင်း လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း 12 ႁွႆး ၸၢႆးမွင်ႇလဝိၼ်း လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၺႃး 8 ႁွႆး တိူဝ်ႉၺႃး တီႈႁူဝ် လႄႈၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း လႆႈဢဝ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃလူင် ၵျွၵ်းမႄးသေ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သင် ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈၸုမ်းလႂ် ၽႂ်ဢဝ်မႃးႁၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၵမ်းၵမ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်တီႈႁိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢႆ 626 ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၵူၼ်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ထၢင်ႇတႄႉၶဝ်ဢၢၼ်းဢဝ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈသေဢမ်ႇပႆႇတၼ်းထိုင် မၢၵ်ႇသမ်ႉလႆႈတႅၵ်ႇပႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်း မၢၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇဝႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ မီးသၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo DVB
ขับเคลื่อนโดย Blogger.