ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA တီႉၺွပ်း

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း-ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ01/03/2017ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA (ၸုမ်းသိုၵ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶၢင်- Kachin Defense Army) ၵွင်းၶႃးဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈ 27ၵေႃႉပၢႆ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 27/ 02/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်း 90 ၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊
ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ"ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 27 ၵေႃႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် 8 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်တီႈၵွင်းၶႃး"ၼႆယဝ်ႉ၊
မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ" ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉၶၢင် KDA ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉလၢႆ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး/ပလွင်ႈ/ ၶၢင် လႄႈလီသေႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းဝႆႉၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉၶၢင်မႂ်ႇ"ဝႃႈၼႆ၊


ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၶၢင် KDA ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၼႂ်းပီႊ-1991 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼ.ဝ.တ ပၢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ထိုင်မႃးပီႊ-2009 ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ် ပီႇတုၸိတ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢူးမထုၼေႃႇ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် သေပၵ်းငဝ်ႈၸုမ်းဝႆႉတီႈ ၵွင်းၶႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.