ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႆႈပၢႆႈတၢင်းၼမ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
7/3/2017

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်း လၢဝ်ၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) သွင်ၽၢႆႇလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လူတ်ႉၵႃး ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ထုၵ်ႇၽႆးၽဝ် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းၼမ် ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2:00 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယၢၼ်ႇလူင်ႇၵျဵင်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသေ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၵိၼ်းတိင်ႇ လႄႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵိၼ်းၽု လႄႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း လႆႈထုၵ်ႇၽႆးၽဝ်တၢင်းၼမ်

ၼင်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 သိပ်း လႆႈၶဝ်ႈလွမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်း ဢူးဝေႇသၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ သွင်ၽၢႆလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:10 မိၼိတ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶေႇၸၢပ်ႈၵၼ်သေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၸွင်ႇတေယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉေသမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶေႇ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢဝ်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပၢႆႈမႃးတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးယွၼ်းသေႃႉလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈတႆး ၵူၼ်းပၢႆႈမႃးမီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ

လူတ်ႉၵႃႈ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး  ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၽႆးၽဝ် လူႉသုမ်းတၢင်းၼမ် လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်း လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ၊မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၼၢင်းပျႃႇမီ 1 ၵေႃႉ၊ ပလိၵ်ႈပႂ်ႉလူတ်ႉၵႃးၵူဝ်းၵၢင်ႉ 5 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယွၼ်ႉၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း NCA လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/12/2016 တီႈႁူင်းႁေႃသၽႃးမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.