ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လွၵ်းလၢႆးမၢၼ်ႈတိုၼ်းၶႂ်ႈၵဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႆႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
9/3/2017
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႃႇ 27 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတဵမ်ဝႆႉၼိူဝ်ၵႃးၵူႈလမ်းသေ  လုၵ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ်ဢွၵ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းမုင်ႈၼႃႈမႃးတၢင်း ၼႃႈတီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 8/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႃႇ 27 လမ်းၼၼ်ႉလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ  ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပုၵ်း  ၼႂ်းၵေႈဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈႁႆး  ၵေးသီးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9/3/2017 ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႃႇ 27 လမ်းဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပုၵ်းၼႆႉ ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်သေဢမ်ႇၵႃးလႅပ်ႈတေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးယႃႉၵဝ်းလွင်ႈတႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တေမီးပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းလိူၼ် 5 မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ  ဢၼ်တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊
ၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈၵပ်ႈၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶဵင်ႇတႃႉတေႃႉၵၼ်ယူႇ လႄႈ ၽၢႆႇၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸိသင်ႇႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ သင်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸမ်မႃးထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ၊
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.