ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလွႆ TNLA လႄႈ ၶၢင် KIA ႁေႉဢိုတ်းလူတ်ႉၵႃးၵဵပ်းငိုၼ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
16/3/2017

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈၵၼ်ႁေႉဢိုတ်း လူတ်ႉၵႃး ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈလူတ်ႉဢမ်ႇၵႃးယိုဝ်းပႃးမၢၵ်ႇယၢင်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်ၸုမ်ႇသေ ႁေႉဢိုတ်းလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းလႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႈ-လႃႈသဵဝ်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵွတ်ႈ လႄႈမူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၼွႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈလူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2:00 ပၢႆၼၼ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းပႃး  မၢၵ်ႇၵႃးလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃးတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁိုင်ယၢဝ်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင်းၵႃးဢမ်ႇၵႃး ႁပ်ႈယိုတ်းဢဝ်သေႃးၵႃး ပႃးၸဵမ် ၽူင်းတိတ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်လမ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း မၢၵ်ႇၵႃး ပွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ယူႇတၢင်းလင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇလႆႈ  ၸဵမ်လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶိုၼ်ႈလႄႈဢၼ်လူင်း လၢတ်ႈဝႃႈတၢင်းၼႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ တီႈတေႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသင်’’ ဝႃႈၼႆ

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ၵႃးၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶဝ်ၵဵပ်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉပေႃးပဵၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇလႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းၶဝ် ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် သၢမ်မိုၼ်ႇပျႃးတေႃႇထိုင်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး ပေႃးပဵၼ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇသမ်ႉ ၵဵပ်းၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး တေႃႇထိုင် သၢမ်သႅၼ်ပျႃး’’ၼႆယဝ်ႉ

ၵႃးၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ မၢၵ်ႇ 22 လေႃႉ 4 လမ်း၊ မၢၵ်ႇ 10 လေႃႉ 1 လမ်း၊ မၢၵ်ႇ 6 လေႃႉ 1 လမ်း၊ ၵႃးတၢင်ႇဢွၼ်ႇ 1 လမ်း
ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) PSLF/TNLA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီ UNFC သေပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/12/2016 တီႈႁူင်းႁေႃ သၽႃးမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.