ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
15/3/2017

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတပ့်သိုၵ်းလွႆ (တဢၢင်း) TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႄႈတူဝ်သတ်းဝူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆတၢင်းၼမ် ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:00 ပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ (တဢၢင်း) TNLA လႄႈ တပ်ႉမ​တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်ႈၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈလူင် မူႇၸေႈ လႃႈသဵဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ(မၢၼ်းတ​လေး) ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ႁေႉႁၢမ်ႈပိတ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်ႈၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပၢၼ်းတ​လေႃႉ လႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵွတ်ႈဝႆႉတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေပိုတ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သႄသႅင်လု ဢႃႇယူႉ 13 ပီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် မၢတ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၵွၵ်းႁူဝ် လႄႈလႆႈသူင်ႇတူဝ် ၶဝ်ႈယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႈ သေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆၼႂ်းဢူင်ႇဝၢၼ်ႈၽႅၵ်ႇယႂ် (ဖက်ယိုင်ကျေးရွှာအုပ်စု) မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ်း  ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃးမႃႇသႃႇဢွင်ႇ ဢႃႇယူႇ 41 ပီ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူၺ်းယေႇလုတ်ႉ ဢႃႇယူႉ 5 ၶူပ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ တူဝ်သတ်း ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉသုမ်းတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10 တူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 2:30 ၼၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်လႆႈ လႆႈႁေႉၵိုတ်း ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃးသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းလူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းလႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ တၢင်းၶဝ်ႈမူႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၵွတ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝႁေႉႁၢမ်ႈပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်း လႄႈမၢင်လမ်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃးတိတ်းၸပ်းသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.