ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းၵွႆၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢႆ

4/29/2560 04:50:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/4/2017 ၾူ ၼ် လူင်လူမ်းလူင်တူၵ်းႁႅင်းၽတ်ႉသႂ်ႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢႆးၽၢတ်ႈ (ဟိုက်ဖတ်ကျေးရွာအ...

ယွၼ်ႉလုၵ်ႈယိင်းလဵၼ်ႈၾဵတ်းလဵၼ်ႈလၢႆးၼမ်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်မႃးလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၶေႃးလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်

4/24/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 23/04/2017 ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႂ်းလိူၼ် April ၵမ်းထိသွင်တီႈၸေႈဝဵင်းပတ်ႈပူးလီးၸိုင်ႈထႆးပွတ်းတူၵ်းၼၼ်ႉယွၼ်ႉလုၵ်ႈယ...

ယွၼ်ႉလူမ်းလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈလႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်ႈသၢတ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

4/24/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  2 4/04/2017   ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း ယွၼ်ႉလူမ်းလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းလႄႈလဵၵ်းသွတ်ႈဢၼ်မုင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၵ်းမၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ 3 ၶေႃႈသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ

4/22/2560 09:45:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 23/4/2017 တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းလိူၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇၸူိဝ်းဢႃႇယု 90 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ

4/21/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 21/4/2017 ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵမ်ႉၸွႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၵ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း တေဢမ်ႇယူႇတီႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸုမ်းသေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

4/20/2560 07:33:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 21/4/2017 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ...

ၸူၼ်ႁၢႆႉလူင်ဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၸမ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း  ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

4/16/2560 02:01:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16/04/2017 ၸူၼ်ႁၢႆႉလူင်ဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၸမ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း  ဝဵ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇႁဵင်ပၢႆ ဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

4/11/2560 11:27:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 12/04/2017 သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်း 4,000 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပ...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 14 ၸုမ်း

4/09/2560 08:54:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10/04/2017 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 5 ၶေႃႈ...

ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး

4/09/2560 09:25:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 09/04/2017 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁူပ...

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉပတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈဝတ်ႉလႆႈလူႉလႅဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်

4/06/2560 09:21:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး /ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း  06/04/2017 ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဝတ်ႉ ၵွင်းမူးလႆႈလူ...

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1

4/05/2560 08:18:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 06/04/2017 ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ်တၢႆ 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.