ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းၵွႆၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢႆ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/4/2017

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်တူၵ်းႁႅင်းၽတ်ႉသႂ်ႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢႆးၽၢတ်ႈ (ဟိုက်ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ႁိူၼ်းလႆႈလူႉၵွႆသုမ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢႆ။
မိူဝ်ဝၼ်းထိ 29/4/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  သွင်မူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၾူၼ်တၢင်းလူမ်းတူၵ်းယႂ်ႇၽတ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈဝတ်ႉဝႃးၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းေၽးသၽႃႇဝၾူၼ်လူမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢႆ ၊လင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 70 လူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၽၢတ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ 15 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်း 5 လင်၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၽၢတ်ႈ 27 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် 23 လင်၊ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်ယွၼ်ႉၾူၼ်လူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆ
ဢူးၼေႇၸေႃႇၼႆႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၽၢတ်ႈ လႄႈမူႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၽေးသၽႃႇဝၾူၼ်လူမ်းၼႆႉ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 12 လၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိူဝ်းၵႂႃႇမိူင်းၼွင် ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းယႂ်ႇၽတ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၸွမ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တူၼ်ႈမႆႉၵိင်ႇမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူမ်းသေ လူမ်ႉႁၵ်းလူႉၵွႆသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ယူႇ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈလူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းမၢင်လင် လူမ်းၽတ်းၵႂႃႇတၢင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ ယူႇတီႈၽူႈဢုပ်ႇပိူင်ႇၶဝ်လႄႈပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾူၼ်လူမ်းသေ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅၼ်း၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတ​လေး)၊မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ မီးၾူၼ်၊ မီးလူမ်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်း၊ၾႃႉၾႃႇ ၾႃႉမႅပ်ႈ၊ၼႆလႄႈပၼ်ၾၢင်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈသတိတၢင်းၾၢင်ႉ တူၺ်းၸွမ်းသၢႆငၢႆၾူၼ်ၾႃႉ ၼႃႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ ။ ขับเคลื่อนโดย Blogger.