ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 14 ၸုမ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10/04/2017

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 5 ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ 

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းယိပ်းၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/04/2017-9/04/2017 ၼၼ်ႉသေလႆႈမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 5 ၶေႃႈၼႂ်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ
(1) ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် April ဝၼ်းထိ 8 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 9 ပီႊ 2017 ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သေဢၼ်လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးယူႇ 14 ၸုမ်း ၼႂ်း 14 ၸုမ်းၼၼ်ႉၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်လႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီးယူႇ 62 ၸဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ

(2)ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီႊ 2016 မိူဝ်ႈလိူၼJuly ဝၼ်းထိ 16 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 30 တီႈဝဵင်းမႆၢႇၵျႃႇယၢၼ် (မၢၵ်ႇၸၢင်ယၢင်) မိူင်းၶၢငလွင်ႈဢၼ်လႆႈမႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်ဝႆႉပဵၼ်တင်းၵၢၼ်သေလႄႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈဢၼ်တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

(3)ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇဝႆႉပဵၼ်တင်းၵၢၼ်သေလႄႈလွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽႂ်မၼ်း၊လွၵ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊လွင်ႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် JCB ၽွင်းယၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼလႄႈလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇသေယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်သေမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆၼႆယဝ်ႉ

(4)လွင်ႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ်ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ၊ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူမ်ႉငီႉႁႃတင်းၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇလႄႈၼင်ႇႁိူဝ်တေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸင်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇၼႆယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေတိၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

(5)ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA(ဢႅၼ်ႇၸီႇဢေႇ) ၼႆႉလွင်ႈဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈလီ၊ ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိူင်သင်ၼႆႉဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူငပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 (ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်) ၼႆႉႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶဝ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၵေႃႈလီလႄႈႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် July, 16 – 30 ဝၼ်း ပီႊ 2016 ၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းမၢႆႇၵျႃႇယၢၼ် (မၢၵ်ႇၸၢင်ယၢင်) မိူင်းၶၢင်  မိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.