ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/04/2017

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ်တၢႆ 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတူႉ   ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 3/4/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 21:30 မူင်း ၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢဝ်ၽႅၼ်ႇလမ်ပူၵ်ႉၼႃႈ ပူၵ်ႉတႃယဝ်ႉၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်ႁိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တွႆႇၽၵ်းတူ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈႁိုၼ်းလုၵ်ႉမႃးပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢမ်သင်သေဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉတၢႆ 2 ၵေႃႉလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ” ၼႆယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် လုင်းတေၸႃႉ ဢႃႇယု 50 ပီႊလႄႈလုင်းၸၢင်းသူႉလၢႆး ဢႃႇယု 50 ပၢႆ လုင်းတေႇၸႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ (သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း) 758 ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းဝႆႉတီႈ - ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ-ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵႃႇလိင်ႇထွႆႉ ပႆႇလူႉတၢႆၼၼ်ႉလုင်းတေႇၸႃႉၼႆႉပဵၼ်ၽူႈမၢႆၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵႃႇလိင်ႇထွႆႉဝႆႉ  ဝၢႆးသေၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵႃႇလိင်ႇထွႆႉ လႆႈလူႉတၢၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လုင်းတေႇၸႃႉၼႆႉလႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်သိုၵ်း။ ဢွၼ်ၼႃႈလုင်းတေႇၸႃႉတေထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီပဵၼ်တင်းပဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းမႃးတူၺ်းလၢၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေယဝ်ႉၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၸိုဝ်ႈမေးၼၢင်းလုင်းတေႇၸႃႉ ႁွင်ႉပႃႈမုင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁုမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႄႈၵူၼ်းယိင်း 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ

လုင်းၸၢင်းသူႉလၢႆး ဢႃႇယူ. 50 ပၢႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းလုင်းတေႇၸႃႉ ၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးတေႃႇၽႂ်သေပွၵ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပဵၼ်မေႃယႃၽၢႆႇတႆးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလုင်းၸၢင်းသူႉလၢႆးလႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈလုင်းတေႇၸႃႉၼႆႉ လႆႈမႃးႁွင်ႉလုင်းၸၢင်းသူႉလၢႆးႁႂ်ႈမိူဝ်းယူတ်းယႃပၼ်လၢၼ်မၼ်းၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ

ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသေလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းတေႇၸႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉသေၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်းတႄႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၶႅၼ် ၽၢႆႇသၢႆႉ သေလႄႈလႆႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈပဵမ်ႉထႅင်ႈပဵၼ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉတေႉတေႉၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်   ဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.