ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၵ်းမၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ 3 ၶေႃႈသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 23/4/2017

တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေတေၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈ  3  ၶေႃႈ သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23/4/2017 ယူႇတီႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉတေၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈ 3 ၶေႃႈသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ႁူဝ်ၶေႃႈထိႉ တေဢဝ်တၢင်းၾႅတ်ႇတရႄႇႁဵတ်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇမၼ်းသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁူဝ်ၶေႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၾႅတ်ႇတ​ရႄႇႁဵတ်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇသေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈႁူဝ်ၶေႃႈထိ တေဢဝ်တၢင်းၾႅတ်ႇတ​ရႄႇႁဵတ်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇသေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႆယဝ်ႉ 

ဢၼ်လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉတၢင်းမူတ်းမီးယူႇ 426 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႃႈတီႈႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၼၼ်ႉလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼိုင်ႈၸုမ်းလႂႂ် ၵေႃႉၼႂ်းသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၽိတ်းမွၵ်ႇတၢင်းမူတ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉမီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းယူႇ 23 ပႃႇတီႇၼိုင်ပႃႇတီႇလႂ်လႆႈၽိတ်မွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႄႉလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ်ၸုမ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆး NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼႂ်းသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း PNLO ၼႆသေလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ 2 ၸုမ်း ၼႂ်း 2 ၸုမ်းၼႆႉ 1 ၸုမ်းလႂ်လႆႈၽိတ်မွၵ်ႇဝႆႉ 10 ၵေႃႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်မွၵ်ႇ 2 ၸုမ်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေလႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 10 ၵေႃႉ တေဢမ်ႇမီးဢၼ်မႂ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၼႄသင် တေဢၢၼ်းဢဝ်ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်လႆႈတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းသွင်ဢၼ် မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇၼႄဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈတႅၼ်းၽွင်း မၢင်ၸိူဝ်း သေႉသွမ်းၸိၸမ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၸွမ်းၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ သမ်ႉတေမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆ

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႂ်ႉထႃႈတွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 2  (ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်) ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႇ May ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ


ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းတႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 23/4/2017 တေႃႇထိုင် 25/4/2017 ၼႆယဝ်ႉ ၊၊

ขับเคลื่อนโดย Blogger.