ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း တေဢမ်ႇယူႇတီႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸုမ်းသေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 21/4/2017

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ (ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်းၸဵတ်းၸုမ်း တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၼႆႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇယူႇတီႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸုမ်းသေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 4 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/4/2017 ထိုင် 19/4/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းလႄႈပၼ်ႁႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵေႃႈၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈ လၢႆးၵတ်းယဵၼ်၊ ပေႃးတေၵႂႃႇၸွမ်းလွၵ်းလၢႆး NCA ဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈမွတ်ႇႁၢႆလႆႈပၢင်တိုၵ်းတႄႉတႄႉ ထိုင်တီႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းတိုၵ်ႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇမွတ်ႇႁၢႆယဵၼ်လႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်းၶၢၼ်ဝႆးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁႃ လွၵ်းလၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ၼႆသေယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းသေလႆႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ (ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) သေတူဝ်ႈတၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိူဝ်ႇတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းတီႈပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼၼ်ႉသေ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတႃႇတေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈဝႃႇတလၵ်းပိူင်ၶွင်မူႇၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽႂ်မၼ်းသေ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆသေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/4/2047 ၼၼ်ႉယူႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဝ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ၊ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(PSC/NDAA) မိူင်းလႃး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNTJP/MNDAA) ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇပလွင်ႈ (PSLF/TNLA) တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (ULA/AA) ၊ တၢင်းမူတ်း 7 ၸုမ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်ထိ 19/4/2017 ၼႆယဝ်ႉ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.