ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းလိူၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇၸူိဝ်းဢႃႇယု 90 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 21/4/2017 ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵမ်ႉၸွႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢႃႇယု 90 သိပ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် (10,000) ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃး ၼႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/4/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃႇယုလႆႈ 90 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်  April ၼႆႉၵႂႃႇတေတေႇၸၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႈမိူၼ်ႇပျႃး တေႃႇလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႆႈၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈမီးဝႆႉဝႃႈတေ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇၸိူဝ်းဢႃႇယု 90 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႉတိူဝ်ႇဝိၼ်းမျၢတ်ႈဢေး လၢတ်ႈၼႂ်ၶၢဝ်ႇ RFA ၼင်ႇၼႆ ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေလႄႈၸင်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇသေၼႂ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵေႇၼၼ်ႉတေလႆႈတမ်းဝၢင်းၶပ်းဢႃႇယုပေႃးဢႃႇယုလႆႈ 90  ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸင်ႇတေၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းလိူၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ် (April) ၼႆႉၵူၺ်းဢၼ်လႆႈလူင်းၵႅပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇမိူဝ်ႈလဵဝ်မီးယူႇသွင်မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၼႂ်းလိူၼ်(April)လိူၼ်(May) လႄႈ လိူၼ်(June)ၶၢဝ်းတင်းသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တေၸွႆႈထႅမၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် (June) တၢင်းၼႃႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈ 90 ပၢႆၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼိုင်ႈဢၢၼ်၊ဝႂ်ၶိူဝ်းႁိူၼ်း (ဢဵင်ႇထွင်ႇၸူႉ) လႄႈ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) သေ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈလုမ်းတၢင်ၸေႈဝဵင်း လုမ်းတၢင်ပွၵ်ႉ/လုမ်းတၢင်ဢိူင်ႇ/လုမ်းတၢင်ၸေႈတွၼ်ႈလႄႈၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈလုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေတူၺ်းလူၵူၼ်းမိူင်းၸေႈတွၼ်ႈၸေႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ ။

ၶေႃႈမုၼ်း_RFA

ขับเคลื่อนโดย Blogger.