ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉပတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈဝတ်ႉလႆႈလူႉလႅဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး /ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
 06/04/2017

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဝတ်ႉ ၵွင်းမူးလႆႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢမ်းႁိူၼ်းယေး 50 ပၢႆ တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 03/04/2017 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆတီႈမိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း ဝၢၼ်ႈၸေႈလူင် ဢိူင်ႇလွႆယိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 19 လင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ဝတ်ႉ ၵွင်းမူးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးဝႆႉယူႇ 58 ၵေႃႉပၢႆတီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆယိူင်း လုင်းဢွင်ႇၺွၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လူမ်းပတ်ႉပဝ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်း ပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼၼ်ႉႁိူၼ်း 3 လင်ဢမ်ႇၵိုတ်ႉလိူဝ်သင်လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းပႅတ်ႈမူတ်း ထႅင်ႈႁိူၼ်း 3 လင်သမ်ႉလဵၵ်းဢၼ်မုင်းဝႆႉၼၼ်ႉပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းမူတ်း ႁိူၼ်း 2 လင်တႄႉလူမ်းပတ်ႉဢၼ်မုင်းမၼ်းၵႂႃႇၼိုင်ႈ ၽၢၵ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်ၼိုင်ႈၽၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈလူင်သမ်ႉလူမ်းပတ်ႉပဝ်ႇၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 8လင်ၼႂ်းၼၼ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇမူတ်းၼၼ်ႉမီး 4 လင် သေ ႁူင်းႁႅၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ 1 လင် တီႈဝတ်ႉသမ်ႉႁူင်းသုင်းသွမ်းသင်ႇၶ 1 လင် လႄႈၵွင်းမူးတင်းပၢႆမၼ်းႁၢၵ်းပုတ်း လႄႈပွတ်းတႂ်မၼ်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႆႉသေ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်မႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လုင်းဢွင်ႇၺွၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇယူႇ ၼႂ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း လႄႈၼႂ်းသၽႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ၸေႈဝဵင်းၵေႃႈႁဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၽႂ်လႂ်မႃးတူၺ်းလူသင်တင်ႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉသေႁိူၼ်းလႆႈၵွႆလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇမိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈတုၼ်းပူၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၵွႆယူႇၵူၺ်းဢမ်ႇပေႃးလူႉလႅဝ်ၼမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈသင်ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈယၢပ်ႇလႄႈတွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉမၼ်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇသေၶဝ်ၸင်ႇဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႆယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.