ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇႁဵင်ပၢႆ ဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 12/04/2017

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်း 4,000 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
Photo Sai Zom Moeng
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/04/2017 ၼႆႉသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း  ၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈလွႆသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပႆတၢင်းၼေၵၢင် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် သေၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၵူၼ်းဢၼၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း တေႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်ဝႃႈ

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ လႆႈထွမ်ႇသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတၢင်ႇထိုင်ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ် တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၽွင်းလူင် တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/02/2017။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်တိုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉ တီႈၽွင်း လူင်/တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉတီႈၽွင်းလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ပႆႇမႃးတွပ်ႇ၊ ပေႃးထိုင်မႃး ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5 တႄႇၶိုၼ်းတႄႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးပႃး ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်ႇထၢမ်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမႃးသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉသေ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဝႃႈၼႆ။
ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ပျေႉႁဵင်း တင်းႁႅင်းမႅတ်ႉတႃႇသေ လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ပူၼ်ႉမႃး ပိုၼ်ႉတီႈထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၼၼ်ႉမီးမွၵ်ႈ 1000 ဢေႇၵိူဝ်ႇပၢႆၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.