ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸူၼ်ႁၢႆႉလူင်ဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၸမ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း  ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16/04/2017


ၸူၼ်ႁၢႆႉလူင်ဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၸမ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း 
ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.4.2017 လိူၼ်ႈႁႃႈမႂ်ႇ14 ၶမ်ႈ  မီးၸူၼ်ႁၢႆႉလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၸမ်ႈ
ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း-ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းဝႃႈၼႆ၊

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.4.2017 လိူၼ်ႈႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ
ၼၼ်ႉ (ၸိုဝ်ႈတၢင်) ၼၢင်းၶမ်းဢႃႇယု 30 ပီပၢႆ  ယူႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်ဝ်းသေ

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈမိူဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)တီႈလုမ်း လ ဝ  လၢင်းၶိူဝ်းပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ  ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢင်းၶိူဝ်းလႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၸူၼ်ႁၢႆႉလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်မိတ်ႈၸီႉၸမ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ  70,000ထိုင်80,000 ၵျပ်ႈလႄႈတင်းၵႂၢင်းသႅင်(ပွမ်) 1ဢၢၼ်လႄႈၸူၼ်ဢဝ်ပႃးဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း
(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေလႆႈတွင်ႈထၢမ်တီႈ (ၸိုဝ်ႈတၢင်)  ၼၢင်းသဵင်ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ၼၢင်းၶမ်း ဢၼ်ယူတီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ  ဝၢႆးသေၼွင်ႉယိင်းလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း-ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉမႃးထိုင်တီႈပၢင်မီၼၼ်ႉ  မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶႅၼ်ပွတ်း ၵူၼ်ၶႃပွတ်း သီၶဵဝ်ၼုမ်ႇ တိုဝ်းတင်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ငႅပ်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်သေ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇပႂ်ႉၵႅတ်ႇၼႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢင်းၶမ်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 10 ၼိဝ်ႉ ၸီႉၸမ်ႈယဝ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈဢဝ်ထူင်မႃးၼႆသေ


ၸူၼ်ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းၼၢင်းၶမ်းၵႂႃႇသေ ၼႂ်းထူင်ငိုၼ်းၼၼ်ႉမီးငိုၼ်းမွၵ်ႈ 70,000ထိုင်80,000 လႄႈၵႂၢင်းသႅင်(ပွမ်) 1 ဢၢၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ဝႂ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတင်း ဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)ၼၢင်းၶမ်းလႄႈဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၶွင်ပီႈၼွင်ႉထႅင်ႈသွင်သၢမ်ၵေႃႉဢၼ်မီးၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်းၼႆယဝ်ႉ၊  
သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း-ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်းၼႆႉယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 13 လၵ်း ဝႃႈၼႆ  ၼၢင်းၶမ်း ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 7 ၵေႃႉ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိင်း 3 ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်းပိူၼ်ႈဝႃႈၼႆ၊


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14.4.2017 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸူၼ်ႁိမ်ထႅင်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းၵႂႃႇသၢႆၶေႃးၶမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸူၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၼမ်ႉၼၵ်းမီး(2)ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.