ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸုၵ်းမၼ်ႈတီႈပၢင်သၢင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  22/4/2017
ယူႇတီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်သေဢမ်ႇပႂ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတူၵ်းလူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈပၢင်သၢင်းလႄႈတႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈၸွမ်းၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸဝ်ႉယူႇ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 7 ၸုမ်းဢၼ်ၸုမ်း ဝ (UWSP) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15-19/4/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၸဵတ်းၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ (ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသွၵ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉသေႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ဝႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇယူႇတီႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸုမ်းသေဢုပ်ႇဢူဝ်း တၢင်းၸဵတ်းၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ (ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ '' ၼႂ်းလိၵ်ႈမူႇပိူင်ဝႃႇတ​ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးသင် ပႃးသင်လၢႆလၢႆၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသင် ၼႂ်း 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈပႃး လုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ယူႇမိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ SSPP/SSA လႄႈၸုမ်း KIA ၵေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼၵႂႃႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေယၢင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  8 ၶေႃႈ  ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇယွၼ်ႉၼၼ်ယူႇတီႈၸုမ်းၶဝ်သေ လႆႈတႅတ်းတတ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတေဝႆႉဝၢင်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၸွမ်းတီႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸွမ်းလႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်းၸွမ်းဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတႅတ်ႈတေႃးသင် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေလၢတ်ႈၸွမ်း တူၵ်းလူင်းၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸဝ်ႉယူႇ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယူႇ  '' ဝႃႈၼႆ


ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၽုၺ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 8 ၶေႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီၸွမ်းၽွင်ႈသေ ၸုမ်း JMC လႄႈ ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.