ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 09/04/2017

ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။
Photo MNG
မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 08/04/2017 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 09/04/2017 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA လႄႈၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတင်း 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA တႄႉမီးၸွမ်သိုၵ်းဢိၼ်ႇပႃႇလႃႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UNFC ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ

တီႈပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပွၵ်ႈၼႆႉလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶေၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း လွင်ႈမူႇပိူင်ၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈ JMC ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း လႄႈလွင်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢငၸူဝ်ႈပႆႇထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 (ပင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်) တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉၸိူင်ႉႁိူဝၼႆလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း ၶႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းသေ ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA (ဢႅၼ်ႇၸီႇဢေႇ) ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွင်ႈလီလႄႈလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉၼႆဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ NLD ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႁၼ်တႄႉ ဝႃႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈတီႈတေႉမၼ်း ဢမ်းၼၢတ်ႈသမ်ႉတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် ယိပ်းဝႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးထတ်းတူၺ်းၸိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မီးပဵၼ်သွင်လွင်ႈၼႆၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁၼ်ယူႇပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းၼႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း သွင်လွင်ႈၼႆႉတေႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းဢၼ်လႂ်ၼႆလီလႆႈဝူၼ်ႉၸွမ်းတေႉတေႉၼႆၸွမ်သိုၵ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သေပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

 ၸွမ်သိုၵ်းဢဵၼ်ႇပႃႇလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UNFC မွၵ်ႇလၢတ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆမၼ်းမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႉတေႉ ယၢမ်းလဵဝလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ မီးပဵၼ်သွင်လွင်ႈၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်လဵဝ် လႄႈလွင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈလတ်းၶၢမ်ႈလွင်ႈတုၵ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်း လႄႈၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်း ႁူမ်ႈတင်းတၢင်းမူတ်း 14 ၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် 7 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP၊ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၶႅင်ႇ ANCတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉလႃးႁူႇ LDU၊ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNO၊ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႄႉဢမ်ႇလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.