ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး တူၵ်းတိုၵ်း 5 ၸၼ်ႉၺႃးလဵၵ်းလႅမ်သဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႃႈဢူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း

5/28/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 29/05/2017 ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း ၵူၼ်းတႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တူၵ်းတိုၵ်းသုင် 5 ၸၼ်ႉၺႃးလဵၵ်းလႅမ်သဵပ်ႇသႂ်ႇတီ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉ CI

5/26/2560 11:16:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/05/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉထိုင် ​ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

5/26/2560 10:56:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/05/2017 မိူဝ်ႈ ဝႃး ဝၼ်းထိႉ 26/05/2017 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၽူႈၵိူဝ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

5/26/2560 10:13:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 26/5/2017 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းဢၼ်ၸုမ်း-ဝ ( UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႊႁူ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း

5/25/2560 10:04:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/5/2017 ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃ MICC_2 ၼေႇပီႇတေႃႇ ...

ပၢင်သွၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တမ်ႈတီႈဝိႁၢၼ်ႇလူင်ၵုၼ်ႁႅၼ် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

5/24/2560 08:31:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 25.5.2017 ပၢင်သွၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း( 2 ) သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၶူးသွၼ်ၸဝ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉၶုိၼ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶုိၼ်းမူိင်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီ

5/22/2560 08:01:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 22 May 2017 ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/5/2017 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မူိင်းၵွ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.