ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်သွၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တမ်ႈတီႈဝိႁၢၼ်ႇလူင်ၵုၼ်ႁႅၼ် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 25.5.2017

ပၢင်သွၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း( 2 ) သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၶူးသွၼ်ၸဝ်ႈၸ​ရေး ၸၢႆးၵေႃႇမိူင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင် ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း တမ်ႈတီႈ ဝိႁၢၼ်ႇလူင်ၵုၼ်ႁႅၼ် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶွတ်ႇယွတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ။
ၼင်ႇႁိုဝ်ၽိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇတႆးႁဝ်းပေႃးတေဢမ်ႇမွတ်ႇဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆလၢႆၵႂႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16.5.2017ၼၼ်ႉယူႇတီႈသြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၶၢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းသေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ( 2 ) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝိႁၢၼ်ႇလူင်ၵုၼ်ႁႅၼ် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၸဝ်ႈၸ​ရေး ၶူးၸၢႆးၵေႃႇမိူင်း မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးႁေႃးလိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.5.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8.00 မူင်း တေႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၸဝ်ႈၸ​ရေး ၸၢႆးၵေႃႇမိူင်းလႆႈပိုတ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႄပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵုင်ႇမုၼ်တႆး လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆးလိၵ်ႈပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼႆယဝ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇဢွၼ်ႇ လင်ႇၵႃႇလူင် လႄႈ သွၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇၵႂၢမ်းလူင် ၵႂၢမ်းလွင်ႈၶူင်းလၢႆးတႅမ်ႈဝွၵ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသွၼ်ပၼ် လွင်ႈဢွၼ်ၵိၼ်ဢွၼ်လူႇၸၵႂႃႇ ၊ၵၢင်ၶမ်ႈမႃးသမ်ႉ မီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ
ပၢင်သွၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ လင်ႇၵႃႇလူင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2016  ဢၢင်ႈဢၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆသေဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ၼႃႇလႄႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းသေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတမ်ႈတီႈ ဝိႁၢၼ်ႇလူင်ၵုၼ်ႁႅၼ် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵႂႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 2 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ၸဝ်ႈသြႃႇဢူးၸႃႇလိင်ႇတ ၵျွင်းလူင်ၵုၼ်ႁႅၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆတႄႉႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်သီႇ မႅၼ်ႈၶၢဝ်းႁႅင်ႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ၵေႃႈဢေႇ သမ်ႉလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း ပီႈၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈသေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇဢိတ်ႉၼိုင်ႈ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်သေဢမ်ႇၵႃးမႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းတၵႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်ဝႃႈမႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းသေတ​ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်တႄႉ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇမိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၼႂ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတႄႉဢၢၼ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း တၵႃႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ်ၶဝ်သမ်ႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းတႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17.5.2017 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 21.5.2017 မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပၢႆၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.