ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/5/2017

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃ MICC_2 ၼေႇပီႇတေႃႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.5.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၵႂႃႇသေ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတမ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(FPNCC)၊ ၽူႈၼမ်းသၽႃး၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၽူႈထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးလႄႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူမ်ႈပႃး ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတၢင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မႃးမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ေရႇၸီႇၾႅတ်ႉတ​ရႄႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၾႅတ်ႉတ​ရႄႇ၊
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႂ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈပိူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်တၢင်းသဵင်ႈႁပ်ႉႁွင်းလႆႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 24/5/2017 တေႃႇထိုင် 28/5/2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်းၼႆႉတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊တီႈလိၼ် လႄႈသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCS/SSSA ၵေႃႈလႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း 26 ၵေႃႉ ၼႂ်းၽူႈထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် လႄႈ လုင်းၸၢႆးမဵဝ်းမိၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတၢင်းၸုမ်းၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း 3 ၵေႃႉ  ၼႆယဝ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသေတ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈတႃႇတၢင်ႇၸွမ်းသင် ဝႃႈၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶွမ်ႇမႃႇတီႊဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး) ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်းတမ်ႉမတေႃႇၶဝ် ႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းသေ ၸီႉသင်ႇပၼ်ဢွင်ႈတီႈႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃး ဢၼ်ၼႃႈလိၼ် (RCSS/SSSA) ၵုမ်းၵမ် ၊ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းမိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃးၼႆႉသမ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လွင်ႈယူႇသဝ်းလႄႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇတီႈ (RCSS/SSA) ၵေႃႈယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆသေတ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပႂ်ႇႁၼ်မီးၶေႃႈတွပ်ႇသင်မႃး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႂ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး) လႄႈ မၼ်းဢမ်ႇပႃးသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈယူႇတီႈ (RCSS/SSA) ၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တႃႇတၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းသင်၊ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆႉၵေႃႈယူႇတီႈၼႂ်းၼၢမ်းၶွင် RCSS/SSA သေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႃႈၼႆ ။

Photo Kyaw Zaw Win/RFA
ขับเคลื่อนโดย Blogger.