ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး တူၵ်းတိုၵ်း 5 ၸၼ်ႉၺႃးလဵၵ်းလႅမ်သဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႃႈဢူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 29/05/2017 ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း

ၵူၼ်းတႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တူၵ်းတိုၵ်းသုင် 5 ၸၼ်ႉၺႃးလဵၵ်းလႅမ်သဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႃႈဢူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/05/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6.30 မိၼိတ်ႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ဝဵင်းၾိင်း ၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်းတီႈသုင်သေထုၵ်ႇၺႃးလဵၵ်းလႅမ် သဵပ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႃႈဢူၵ်း ယူႇတီႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶွၼ်းတူဝ်ႊမီႊၼဵမ်ႉ (Condominium) တီႈၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝူင်းဝႅၼ် ႁွပ်ႈသွင် ဢိူင်ႇသၼ်ၽီသိူဝ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႆသေၸင်ႇၼႅတ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်။

ဝၢႆးသေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇၵႂႃႇတီႉႁူင်းယႃ ၼႃႊၶွၼ်ႊၾိင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တွင်ႈထၢမ် ဢူၺ်းၵေႃႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးတီႉ ႁိုဝ် ၸၢႆးၶမ်း ဢႃႇယူႉ 30 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢူဝ်းထီး (OT) ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 5 ၶွင်ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမီၼဵမ်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 5 ၸၼ်ႉ သေယူႇယူႇမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလႆႈတူၵ်းလူင်းမႃးတီႈၼိူဝ် ၸၼ်ႉ 5 သေတူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈတူၵ်းလူင်းမႃးသဵပ်ႇသႂ်ႇ လဵၵ်းလႅမ် ဢၼ်မီးယူႇတင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ လဵၵ်းလႅမ်ၼၼ်ႉ လႆႈသဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းၸၢႆး 6 တီႈသေလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း Social Media တႄႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၶမ်း၊ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈတူၵ်းလူင်းမႃးသေလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းထိုင်တီႈပေႃးလႆႈတၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈပိင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁွင်ႉ ၽူဝ်ႊမႅၼ်း ၽူႈၵုမ်းၵမ် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႇမႃးတွင်ႈထၢမ်ႁႃလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးပေႃးလႆႈတူၵ်းလူင်းမႃးၼၼ်ႉယူႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

Information; Thai Rath
ขับเคลื่อนโดย Blogger.