ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉၶုိၼ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶုိၼ်းမူိင်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီ


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
22 May 2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/5/2017 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ လႄႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တင်းၼမ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းၶူၼ်ဝူၼ်ႉၶုိၼ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶုိၼ်းမူိင်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီ သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ꧦပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇႁွတ်ႈထိုင်မႃးထူၼ်ႈထိုင် 59 ပီတဵမ်ၼႆၶႃႈလႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလူင်လိုမ်းလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေလႆႈႁူႉတွင်းပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ  ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶုၵ်ႉၶူၼ်ႉထိုင်သေႁဵတ်းမႃးယူႇၵူႈပီပီၶႃႈယဝ်ႉꧦဝႃႈၼႆ၊
ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး သုိပ်ႇသပ်းလႅင်းထႅင်ႈဝႃႈ ꧦဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလႂ်သေပဵၼ်မႃးလႃႇ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်  ပဵၼ်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃသေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးၶီႇၼဵၵ်းတႅၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆလႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉၵၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းယိုဝ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသေၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉ ဝႃႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ   ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 59 ပီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈပႆႇထိုင်တီႈယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆလႆႈၼႆလႄႈ   ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းပေႃးတေ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းသဵင်ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉယမ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ထိုင်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလူိတ်ႈသၢႆၸႂ်ပုၼ်ႈတႃႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉတင်းသဵင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ဢၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈယႂ်ႇၼမ်တေႉၶႃႈ ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းၶႃႈတေယွၼ်းသူးပၼ် ၼပ်ႉတေႇဢဝ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႈမိူဝ်းၼႃႈႁႂ်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈထိုင်တီႈ ယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆတႆးႁဝ်းဝႆးဝႆးသေၵမ်းၶႃႈꧦၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးထုိင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆးၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၶုၵ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉၶုိၼ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶုိၼ်းမူိင်းၸုိင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၶဝ်သေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်တႆး လႄႈလူႇမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း မၢၵ်ႇမႆႉ တၢင်းၵိၼ်လၢႆဢၼ်လၢႆလွင်းတူိင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵႂႃႇႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းသင်ႇၶတႆးဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉ B.A.,M.A. တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းရၢတ်ႉၶျဝိတ်ႉထယႃးလႆး တီႈဝင်းၼွႆႉ ၸေႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.