ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 26/5/2017

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းဢၼ်ၸုမ်း-ဝ (UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်
ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/5/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသေ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8-ၸုမ်း လႄႈၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC ) ဢၼ်ၸုမ်းဝ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်၊ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၽူႈထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃး ၸုမ်းၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတ​ရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC)  တႄႉဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႆလႄႈ ၸင်ႇတႅတ်းတတ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ

ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ဢၼ်ၸုမ်း-ဝ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶေႇၶဝ် ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ ၸွႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 2  ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယိပ်းတိုဝ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း NCA လႄႈ UPDJC ပဵၼ်ယႂ်ႇသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းသမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCA လႄႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သင်ၸွမ်းၵွပ်ႈၼၼ်ၼႂ်းၶဝ်-7ၸုမ်းၼၼ်ႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်းသေ ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈTNLA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA၊တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA၊ ၸုမ်းဝ UWSA၊ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈဝႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC)

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေၽူႈမီးသုၼ်ႇၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၼႄတၢင်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မႃးၵၼ် 8-ၵေႃႉမိူဝ်ႈတေႇမၼ်းတႄႉၵေႃႈဝႃႈ တေမီးသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၸွမ်းယူႇၼႆသေတ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈမႃးထိုင်တီႈၼႆႈယဝ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်သမ်ႉဢဝ် ၸုမ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ တေဢဝ်လၢႆးဢၼ်လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ UPDJC  ပဵၼ်ယႂ်ႇသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယဝ်ႉၵူၺ်း မီးသုၼ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆလႄႈ တင်း7-ၸုမ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်တႄႉၵေႃႈတင်း 7-ၸုမ်းတႅပ်းတတ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသင်ၸွမ်းဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း (FPNCC) သေမိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်းလႆႈၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ  ပိူဝ်ႈတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႊႁူဝ်ပၢၵ်ႇ( 21 ) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉလႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/5/2017 တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 28/5/2017 ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁေႃ MICC-2 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.