ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/05/2017

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိႉ26/05/2017ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ7ၸုမ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈလႆႈမီးတင်းႁၼ်ႉၸႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈသေတႃႉၵူၺ်းၵႃႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းNCAတႄႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼႆၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈ

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းဝUWSAၸဝ်ႈၵေႃႇသျႃၼ်းလတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈဢၼ်လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼႆႉတင်တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းလီငိၼ်းၸူမ်းမီးတင်းႁၼ်ႉၸႂ်တေႉတေႉၵူၺ်းၵႃႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းNCAတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆယဝ်ႉ
ၸုမ်းဢူၺ်းလီွတ်းႁွင်ႇ7ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼၼ်ႉ
1)တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသၢဝ်းၶေႃၶၢင်KIO/KIA၊ 2)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA 3).တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးNDAA/ESS  4).တပ်ႉသိုၵ်း"ဝ"UWSA/UWSP၊ 5).တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)MNDAA၊  6) တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇAA  လႄႈ7).တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈTNLA ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ7ၸုမ်းၼၼ်ႉတႃႇ3ၸုမ်းမိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)MNDAAတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇAA  လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ၼႆႉယွၼ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယူႇလႄႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတေလႆႈသိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ


တႃႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်တေလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၸွမ်ၸိၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႆႈၶဝ်ႈယူႇဝူင်ႈၵၢင်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃးတႃႇတေလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၶဝ်လႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်ၼႆယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.