ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉ CI

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/05/2017

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉထိုင် ​ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉ CI သင်ပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ​​​ေသ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဢမ်ႇတၼ်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင်​​​ေသႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ မီးတၢမ်ႇငိုၼ်းထိုင် 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢင်ႉထိုင် ​​​ေပႃႈလဵင်ႉ​ႄမႈလဵင်ႉ ၸိူဝ်းၸၢင်ႈဝႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းႄလႈႁဵတ်းပပ်ႉ CI တွၵ်ႇၸုမ်ႈ လူင်း VISA ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ​ႄလႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31  လိူၼ် March 2018 (2561)။

ၶုၼ် ဝလႃႊၼူၼ်း ပီတီႇဝၼ်း ဢထိၵၢၼ်​​​​​ေပႃးတီး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉဝႂ် သီၶွင်ႇ​​​ေသ ​​​ေတမူတ်းဢႃႇယု မၼ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 1လိူၼ် November 2017 (2560)ႄလႈ ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ် March 2018 (2561) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ​ႄလႈႁဵတ်းပပ်ႉ CI ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်​​​ေတၵႂႃႇယွၼ်းပပ်ႉ CI ၼၼ်ႉ​​​ေတႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ​​​ေတလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ​ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်း​​​ေၸႈတွၼ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇသဝ်း​​​ေသဢဝ်ဝႂ်သီႇၶွင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸၢႆႇငိုၼ်း တီႈ Counter Service  -7 Elven ​​​ေသလိူၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်​​​ေတၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉ CI ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇသုၼ် Center ႁပ်ႉႁဵတ်းပပ်ႉ CI ၼၼ်ႉ​​​ေတမီးယူႇတင်းမူတ်း 6 တီႈ ၼႂ်း​​ 5 ​​​ေၸႈတွၼ်ႈ
မိူၼ်ၼင်ႇ

1. ​​​ေၸႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း မၢႆလဵၵ်ႉ 69/30 ပွၵ်ႉ 1  ဢိူင်ႇမႁႃႇၶျႆး  ​​​ေၸႈဝဵင်းမိူင်း ​​သမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ​ႄလႈ ၽၢႆႇ​​​ေတႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ)  ​​​ေၸႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ဢိူင်ႇထႃႉၸိၼ်း
2.​​​ေၸႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇပႃးၵၢၼ်း မၢႆလဵၵ်ႉ 1467 ပွၵ်ႉ 1 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းထဵပ်ႉၽလၵ်း ဢိူင်ႇထဵပ်ႉၽလၵ်း ​​​ေၸႈဝဵင်းမိူင်း ​​သမုတ်ႇပႃးၵၢၼ်း
3.​​​ေၸႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး မၢႆလဵၵ်ႉ 9 ဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်းၶမ်း ​​​ေၸႈဝဵင်း​ႄမႈသၢႆ ​​​ေၸႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး
4.​​​ေၸႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မၢႆႁိူၼ်း 298 ပွၵ်ႉ 2 ဢိူင်ႇၽရႃႉထၢတ်ႈၽႃလႅင် ​​​ေၸႈဝဵင်း ​ႄမႈသျွတ်ႇ ​​​ေၸႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ
5. ​​​ေၸႈတွၼ်ႈရၼွင်း မၢႆလဵၵ်ႉ 89/150 ဢိူင်ႇပၢၵ်ႇၼမ်ႉ ​​​ေၸႈဝဵင်းမိူင်းရၼွင်း 5 ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ

ဝၢႆး​​​ေသလႆႈႁဵတ်းပပ်ႉ CI ယဝ်ႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇတွၵ်ႇၸုမ်ႈ လူင်း VISA Non-La မၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ​​​ေတႃး​​​ေမႃး ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်း​​​ေၸႈတွၼ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းဝၢႆးလင်လႆႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈလူင်း VISA မၼ်းယဝ်ႉ

ဝၢႆး​​လင်​​​ေသမူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉ​​ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ သင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ​​​ေပႃႈလဵင်ႉ​ႄမႈလဵင်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႆ ​​​ေတမီးတၢမ်ႇငိုၼ်းၼမ်ထိုင် 4 သႅၼ်ထိုင် 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ​​​ေတႃႇၵၢၼ်ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈ​​​ေၵႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်သမ်ႉ သင်ႁဵတ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ မီးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီႁိုဝ်တၢမ်ႇ ငိုၼ်း 2,000 ထိုင် 100,000 ပၢတ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

​​​ေတႇဢဝ်ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ် March ထိုင် ဝၼ်းထိ 8 May ပီ 2017 ၼႆႉမီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇၸၢႆႇငိုၼ်း တီႈ Counter Service တင်းသဵင်ႈယူႇတီႈ 123,902 ​​​ေၵႃႉ လႆႈႁဵတ်းပပ်ႉ CI ယဝ်ႉတင်းသဵင်ႈ 100,411 ​​​ေၵႃႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႂ်သီၶွင်ႇ​​​ေသဢၼ်လူဝ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်း ပပ်ႉ CI ၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈမီး 788,007 ​​​ေၵႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ​​​ေသ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ႈ ​ႄလႈၵႂၢမ်းထၢမ်ၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 1694 လႆႈၵူႈဝၼ်းၸၼ်ထိုင်သုၵ်း ၼႆၶႃႈ​​​ေဢႃႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.