ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးၸိသင်ႇႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း2017

6/30/2560 08:47:00 ก่อนเที่ยง

          ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/6/2017 ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ - ၸွမ်ၽွင...

ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း PSLF/TNLA ဢထမ်ႇမႃႉႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉထုပ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း

6/27/2560 08:36:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 28/06/2017 ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း ဢ ၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇတီႈ ပၢင်သၢ ၼ် ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမႃႉတီႉၺွပ်း ႁ...

ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

6/25/2560 09:05:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/06/2017 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 25/6/2017 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 100 ပၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် MOU ထုၵ်ႇၺႃးပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈပွႆႇပႅတ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

6/22/2560 08:20:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 22/06/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈ ပူၵ်းပွင် သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်း HRDF ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိ...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

6/18/2560 08:46:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  19/06/2017 မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ မၢၵ်ႇၵႃႁ...

ပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်

6/17/2560 10:01:00 หลังเที่ยง

​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 18/06/2017 ပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တဵၵ်းတဵင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်း...

ၵူၼ်းမိူဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ မႃးၶွင်ႉၶမ်တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ 6 လိူၼ်ပၢႆ ၊ ၵိၼ်းၸႂ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယူႇ

6/15/2560 10:14:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 16/06/2017 ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်  ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးသေ မိူဝ်းႁဵတ်းၶိုၼ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU  တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  မီး...

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလင်မႂ်ႇ

6/15/2560 09:29:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 16/06/2017 ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈပိုတ်ႇၽုၺ...

ပၢင်သွၼ်ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းပွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

6/13/2560 08:38:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 14/06/2017 ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးတေမီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းလၢတ်ႈ ႁတ်းဝူၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝ...

တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵုင်ႁဵင်

6/12/2560 08:34:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်းသဵင်တႆး 13/06/2017 ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ ၼႆၸိုင် တေတင်ႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ...

ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

6/12/2560 08:17:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 13/06/2017 ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃႇယု 17 ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ဢၼ်လေႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းပိူၼ်ႈ တီႈမိူင်းၼၢႆး ။

6/11/2560 08:08:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/06/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ဢၼ်လေႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃး ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမတီႈၵဵင်းႁၢႆး 4 လၢၼ်ႉပၢႆ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ

6/10/2560 09:03:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/06/2017 ၶၢဝ်ႇ komchadluek.(  ၶူမ်းၶျတ်ႉလိုၵ်ႉ ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ ၶွင်ၸုမ်း ဝ လ...

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈတီႈမိူင်းၼၢႆး ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႄႈတၢႆ 1 ၵေႃႉယင်းတီႉၺွပ်းတူဝ်ပႆႇလႆႈ

6/07/2560 10:31:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး   08/06/2017 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/6/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႃႇတေတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်လႆႈဢဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၼမ် 600 တူၼ်ႈ

6/07/2560 08:44:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 07/06/2017 ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr.ပၼ်တဝႃၽိပႃလ ၼႆသေၵူ...

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလူႉတၢႆတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

6/06/2560 09:51:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ02.06.2017ၼၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလူႉတၢႆသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ပဵၼ်ဢ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

6/06/2560 09:02:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 06/06/2017

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်တူၵ်းတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ လႆႈလုၵွႆ

6/06/2560 03:27:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ - မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၾၢႆလူင်   ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတွင်ႇၼီႇ ၸေႈဝဵင်းတူၼ်းတီ...

လုၵ်ႉလဵင်ႉဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းမႄႈလဵင်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

6/05/2560 09:05:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 5/6/2017 ဝၼ်းထိ 5/6/2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼိုင်ႈမူင်းၶိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁူဝ်ၼွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေ...

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝၼ်းလဵဝ် 3 ပွၵ်ႈထပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

6/01/2560 08:17:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ( 02.06.2017) ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေၵူၼ်းသူႇၵိၼ်သမ်းမၼ်းထိုင်တီႈပေႃးလႆႈယွင်ႇမႃႈ ဢဝ် ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.