ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃး10 လေႃႉၵၼ်းၼိုင်ႈတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ပၢႆႈလၢၼ်ႇၵႃးပိၼ်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းၼမ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်ၾႃႉ 5/6/2017
လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ လိူင်ႈလဝ်ႈသဝ်ႉၼိ သွင်ႈသၢမ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 04/06/2017   ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ်တမ်ႇၼူတ်ႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵႃးသိပ်းလေႃႉၵၼ်းၼိုင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၽူၼ်တူၵ်းသေႁေႃႈမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းၵႃးၼႆႉ ဢႅပ်ႈမီးမဵဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ၵွပ်ႈဝႃႈၵႃးသိပ်းလေႃႉၵၼ်းၼႆႉလႆႈပၢႆႈလၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢၵ်ႇမႄႈသွတ်ႇ တီႈၵီႇလူဝ်ႇမဵတ်မွၵ်ႈ 12-13  ၼၼ်ႉ  လႆႈႁၼ်လူတ်ႉသိပ်းလေႃႉၵၼ်းၼႆႉ ပၢႆႉထပဵၼ်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင်တၢင်းသေ ပိၼ်ႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းတၢင်းထႅင်ႈသဵၼ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ

ၵူၼ်းၼင်ႈမႃးၼႂ်းၵႃး 60 ၵေႃႉသဵၼ်တူၵ်းမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈသေ သဵင်ႁွင်ႉ သဵင်ၶၢင်း ၶဝ်ပေႃးပၼ်းၵႂႃႇမူတ်း ၼႆယဝ်ႉတီႈလီထၢင်ႇထိူမ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးၸဵပ်းၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈပႃႇယုမ်းၶၢင်ႈတၢင်းပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၽၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႄႈႁူင်းယႃမႃးႁပ်ႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမႄႈသွတ်ႇ
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃးလမ်းၼႆႉလီထၢင်ႇထိူမ်ၼႃႇလႆႈႁၼ်ႁွႆးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးထုမ်ႉမၢၼ်ႇၵႃး(ၵႃႇၸူၵ်း)သေပႆႈၶဝ်ႈပႃႇယုမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ လႆႈႁၼ်ဢေႇၵသၢၼ်(ၽိုၼ်မိူၼ်)ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင် 60 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုပၢၼ်ၼုမ်ႇသၢဝ် ၼႃႈတႃႁၢင်ႈလီလၢႆလၢႆသေသမ်ႉဢမ်ႇမီးဢေႇၵသၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်သေၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေလႆႈႁူႉဝႃႈၶဝ်လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈၵူၼ်းဢွၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼိုင်ႈၵေႃႉသီႇသႅၼ်ၸၢတ်ႉသေႁႂ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈၵႃး 10 လေႃႉမႃးတႃႇႁႂ်ႈသူင်ႇထိုင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈလႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ်ၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၶၢမ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.