ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 100 ပၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် MOU ထုၵ်ႇၺႃးပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈပွႆႇပႅတ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 22/06/2017

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 100 ပၢႆဢၼ်တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် MOU သေထုၵ်ႇၺႃးပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈ ပွႆႇပႅတ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆ တီႈမျႃႉဝတီႇ။
Photo Hak Su
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/6/2017 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းငဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 100 ပၢႆ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈယွၵ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းယဝ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆ ဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း၊ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးတေမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊တေမႃးၶိုၼ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈတီႈယူႇတီႈသဝ်းလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မၢင်ၵေႃႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇမေႃ ဝတ်းဝႂ်တေလႆႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၸင်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF ၶဝ်သေႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈလုမ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သွၵ်ႈႁႃပၼ်ပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈ ႂ်ႈမႃး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဝႆးဝႆးၼႃႇယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်လႆႈၼႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၸၢႆႇၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ သွင်မိုၼ်ႇ၊မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၶဝ်ၵဵပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ သွင်မိုၼ်ႇထိုင်သၢမ်မိုၼ်ႇၵေႃႈမီး၊ ပၢတ်ႉသပွတ်ႇတႄႉလႆႈယဝ်ႉ၊ လိူဝ်တႄႇပႂ်ႉၶႅပ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း၊ပႂ်ႉမႃးလႆႈ 7 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း၊ငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၵေႃႈမူတ်း တီႈယူႇတီႈသဝ်း လႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ်ႉၵေႃႈၶၢၼ်ၸႂ်ဝႃႈၼႆ ။

ႁႅင်းၵၢတ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်း MOU မီးမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/11/2016 မၢင်ၸိူဝ်း တေလႆႈဝတ်းဝႂ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 23/6/2017 ၼႆႉၼႆလႄႈသင်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၸိုင် ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF တေသိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.