ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်တူၵ်းတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ လႆႈလုၵွႆ


ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ - မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၾၢႆလူင်  ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတွင်ႇၼီႇ ၸေႈဝဵင်းတူၼ်းတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ထူဝ်းပတ်ႉမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ် မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူင်းမႃး

ၸၢႆးၶိူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢႆလူင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းလူင် တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ  တေႃႇထိုင်  6 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႃႉမႅပ်ႈ ၾႃႉလင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၵေႃႈထူဝ်းပတ်ႉမႃးၸွမ်း ပတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း ပိဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၊  ႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈ လုသုမ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 12 လင် ႁိူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ၽုၵ်ႇမွၵ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူင်းမႃး မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းလႄႈလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်း ႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်း

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ   -  ႁူမ်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 6 ၼႆႉ  ပႆႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်    မူႇလ်ႂၸုမ်းလ်ႂမႃးတူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ်သင် ၶဝ်လႆႈမေးၵေႃႇသင်ႈမုင်းႁိူၼ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း
ဝၢၼ်ႈၾၢႆလူင်ၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 60 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႈ သႆႉၵိၼ်ၼႃး မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ပၢႆလိူဝ် လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယင်းယၢပ်ႇယူႇ သမ်ႉလႆႈမႃးထူပ်းၽေးၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈလႄႈ  မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတေမေးႁဵတ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝၢၼ်ႈၾၢႆလူင် မၢႆၾူၼ်း  094 – 564-  984 - 56   ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ


ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - Sai KhayLyo
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.