ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈတီႈမိူင်းၼၢႆး ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႄႈတၢႆ 1 ၵေႃႉယင်းတီႉၺွပ်းတူဝ်ပႆႇလႆႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး   08/06/2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/6/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႃႇတေတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးယူႇသေတႃႉၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးပၢႆႈလွတ်ႈလႆႈသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ယင်းတီႉၺွပ်း မၼ်းၸၢႆးပႆႇလႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ “ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/6/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ဢႃႇယူႉ 40 ပီ ယူႇပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မၼ်းၸၢႆးယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းယိုဝ်းလူင်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးသႂ်ႇ ၸၢႆးထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈပႃႈၼၢင်းသူၺ်ႇ ဢၼ်ႁိူၼ်းမီးႁိမ်း ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 3/6/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈၼၢင်းသူၺ်ႇလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

တႃႇတေတိၺွပ်းၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼႆၢးၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၶေၾႆး လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၼမ်ႉမႃးသိတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ထိုမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁူးလႅင်းဝႆႉသေယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၼႆယဝ်ႉ

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 03/06/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 02:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ႁႃလၢႆးတႃႇတေၶိုၼ်ႈတီႉၺွပ်းၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ယူႇ ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ သမ်ႉယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းမၼ်း ယိုဝ်းလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇလႄႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်မႃႇၸၢႆးၸွမ်သႅင် ဢႃႇယု 22 ပီႊ ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇပေႃးႁႅင်း လႄႈ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေမိူဝ်ႈလဵဝ် တႄႉလႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈမႄႈထဝ်ႈၼၢင်း ၸႃႇတိၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈမီးမေး လႄႈဢမ်ႇယၢမ်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈၵိၼ်ယႃႈသင်သေမဵဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆး လႆႈယွင်ႇမႃႈၼႆႉတေႉ ၸၢႆးမွင်ႇၵျီးလၢတ်ႈဝႃႈ “လူမ်းယွင်ႇမႃႈမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉတေႉတိုၼ်းပဵၼ်ၸပ်းမႃးၼႂ်းသၼ်ႇထေႇ ၸဵမ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉသေလႆႈယူတ်းယႃသေ ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်းၵေႃႈၵႆႉလႆႈႁၼ်မၼ်းၸၢႆးပေႃႇလူမ်းယွင်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ႉထိုင်တူဝ်ၸိူင်ႉၼႆ သေပွၵ်ႈ ”ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.