ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႉလဵင်ႉဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းမႄႈလဵင်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 5/6/2017

ဝၼ်းထိ 5/6/2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼိုင်ႈမူင်းၶိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁူဝ်ၼွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၵၼ် ၊ ၼၢင်းယိင်း သွင်ၵေႃႉ လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း ။ 
ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်း လုင်းၶမ်းႁိူင်း ၊ မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တီႈလၢၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈႁၢႆ၊ ၾူၼ်းၵေႃႈယၢမ်ႈႁၢႆ၊ ငိုၼ်းၵေႃႈယၢမ်ႈႁၢႆ။

မိူဝ်ႈလႆႈၸႅတ်ႈတူၺ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၶဝ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တဵင်းထုၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁိူၼ်းၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇ ဢဝ်မၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ်ပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 10 ဝၼ်း ၊ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ လုၵ်ႈလဵင်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵမ်းၵမ်းၶိုၼ်းမႃးယွၼ်း ငိုၼ်းသေ လွၵ်ႇငိူၵ်ႈၶဝ်ထိုင်မႃးယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆ

ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ   ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတီႈ ၵွၵ်းႁူဝ် ၊ ႁူဝ်မႃႇၽၢႆသၢႆႉ လႄႈ ၶႅၼ်၊ ၼိဝ်ႉမိုဝ်းၵေႃႈ လႆႈ ပုတ်းၵႂႃႇ ၊   ႁွႆးၸဵပ်းၶႂ်ႈၼႃႇဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇသႂၢင်းလိူတ်ႈ ၊ လူဝ်ႇၵူၼ်းလူႇလိူတ်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ဢၢပ်ႈတေလႆႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းယႃ မူႇၸေႈ ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၸဵပ်းႁႅင်းတၢၼ်ႇမႄႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

တႃႇတေတိၺွပ်း ဢဝ်တဢင်းၽိတ်းထိုင် လုၵ်ႈလဵင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ မၼ်းၸၢႆးယူႇသေ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တိလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.