ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးၸိသင်ႇႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း2017

         
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/6/2017

ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ- ၸွမ်ၽွင်းလူင်
မိူင်းထႆးပရႊယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊၸိသင်ႇႁႂ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝၢႆးသေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ပီ 2017
မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပီ 2017  ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ / ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း4 သႅၼ်ထိုင် 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉမၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈ / ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း
ဢိၵ်ႇပႃးတင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် သေယဝ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်လူင် 3 လၵ်းမိူၼ်
ၼင်ႇ1)  ၵၢၼ်SME ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်သႅၼ်းႁၢတ်ႈလႄႈသႅၼ်းလဵၵ်ႉ 
2) ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ 3) ၼႃႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းႁိူၼ်းယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ၊တေၶၢတ်ႇၶႅၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႄႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးၸင်ႇမီးၵႂၢမ်းသင်ႇထိုင်ၽွင်းလူင်
ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်မၢႆမီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ
photo   http://www.banmuang.co.th

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၼၢႆႊဝရႃႊၼူၼ်ႊ ပီတိဝၼ်ႊ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ဢထိပတိႁွင်ႈ
ၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်
ၼႂ်းဝၼ်းထိ  29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 201 ၼႆႉဝႃႈ -) ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉပေႃးၸိုဝ်ႈ
ၼၢႆးၸၢင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၸိုင်ၵႂႃႇလႅၵ်ႈပိၼ်ႇၸိုဝ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈလႆႈ၊ၵႃႈပိၼ်ႇၸိုဝ်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈတေလႆႈသဵင် 100 ဝၢတ်ႇၵူၺ်း၊ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပိၼ်ႇၼၢႆးၸၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈတိၺွပ်းၶဝ်။
2) တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်MOU  ဢၼ်တူၵ်းလူင်းဝႆႉၵၼ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ၽၢႆႇထႆးတေဢွၵ်ႇပၼ်ဝီႊၸႃႊ ( ယူႇလႆႈၼႂ်းထႆး ) လႄႈတင်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်။
3) ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ( ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ) ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇမီးဝီႊၸႃႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်
ၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႉၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ/ မိူၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မီးၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵေႃႈတေဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။
ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ဢထိပတိၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်တေၶၢတ်ႇၶႅၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ
ၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၼႆႉတေပဵၼ်မိူဝ်ႇတႄႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈၼႆႉၵူၺ်း၊ဝၢႆးၼႆႉထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်တႄႉတီႈဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉတေမီးႁႅင်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇမၢႆမီႈၶဝ်တေမႃးတႅၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ဝၢႆးသေမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ပီ 2017 ၼီႈ/ပေႃးၽိတ်းမၢႆမီႈတေၺႃးမႂ်ငိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်ၸမ်ထိုင်လၢၼ်ႉမိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ၊လုၵ်ႈလဵင်ႉတင်းလၢႆဢွၼ်ၵၼ်
ၵူဝ်ႁေ၊ပေႃးဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈဢမ်ႇႁတ်းၸၢင်ႈၵၼ်။ၽၢႆၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸွမ်းသပ်းသေးတိၺွပ်းၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်းလႄႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ / လၢဝ်း / ၵမ်ႇပူးၶျႃးဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၶူဝ်း
ၵဵပ်းလဵင်းသွင်ႉပၢႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်။
ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်း AAC ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတီႈလႅၼ်လိၼ်ဝဵင်း
မျဝတီႇလၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းဝၼ်းထိ 28 တင်း 29 ၼႆႉၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမီး 3 ႁဵင်ပၢႆၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။
တီႈတင်းၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈၵိၵ်ႉရၢၼ်ႇၼွင်ဢုၵ်ႉၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆၵေႃႈမီးလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်း
မိူင်းတႆး။
ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလွၼ်ႉသၢင်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်rcss မိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈၼႄ
ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉသင်ဝႃႈပႆႇပႃႈၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတင်းႁိူၼ်းၼႆၸိုင်လုမ်းၵပ်းသၢၼ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။
ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလွၼ်ႉသၢင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 29 ၼႆႉတႄႉပႆႇမီးပီႈၼွင်ႉမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၶဝ်သေၵေႃႉ။သင်ဝႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင်ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ်rcssမိူင်းတူၼ် - ၾူမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 094 2822 3822 လႄႈ 097 88981149 ။မၢႆၾူၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ်rcssတႃႈၶီႈလဵၵ်း 085 029 4662 ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.