ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/06/2017

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 25/6/2017 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းတီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈၼႆ
ၸၢႆးလတ်း တိုၼ်းၶိူဝ်းလွႆ လၢတ်ႈၼေလွင်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉဝႃႈ
1) ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပေႃးတေႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တၢင်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ 2)ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မေႃၶဝ်ႈႁႃၵၼလႄႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ 3)ၼင်ႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်တီႈၸုင်ၸၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးလတ်း တိုၼ်းၶိူဝ်းလွႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၶႄႇၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တၢင်းမူတ်းမီးၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇၸွမ်း 10 ၸုမ်းလႄႈမီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ
1.ၸုမ်းရင်းသိတ်ႇ
2.ၸုမ်းသၽၢၼ်းမႆႇ
3.ၸုမ်းသမ်ရူင်း
4.ၸုမ်းမိူင်းၸိတ်ႇ
5.ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ
6.ၸုမ်းၵေးသီး
7.ၸုမ်းၶွင်းသီႇ
8.ၸုမ်းလုၵ်ႈမႄႈတႆး
9.ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ
10.ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ဢၼ်ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉ 1)ၸုမ်းလုၵ်ႈမႄႈတႆး လႆႈထိ 1 လႄႈငိုၼ်း 10,000 ဝၢတ်ႇ၊ 2)ၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထိ 2 လႄႈငိုၼ်း 5,000 ဝၢတ်ႇ၊ 3)ၸုမ်းသမ်ရူင်း လႆႈထိ 3 လႄႈငိုၼ်း 3,000 ဝၢတ်ႇ

ငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတီႈလိူဝ်ၸတ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတေဢဝ်ဝႆႉၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လႄႈမီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်းတူၺ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.