ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝၼ်းလဵဝ် 3 ပွၵ်ႈထပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး (02.06.2017)

ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေၵူၼ်းသူႇၵိၼ်သမ်းမၼ်းထိုင်တီႈပေႃးလႆႈယွင်ႇမႃႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၸုတ်ႇသၢမ်ပွၵ်ႈ သၢမ်ဢွင်ႈတီႈထပ်းၵၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းယူႇၸမ် ။
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30.05.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယွင်ႇမဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးသႃႇဢေး ဢႃႇယု 38 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၼႃး ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၽႆးၽဝ်ၸုတ်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ မီးမေးၼၢင်းမၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ၶႄလႄႈၽႆးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈလၢမ်းၼမ် ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးတေႃႉၶူဝ်းလဵင်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေၶိုၼ်းဢဝ်ၽႆးၸုတ်ႇလၢၼ်ႉႁိမ်းႁိူၼ်းမၼ်းထႅင်ႈ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 03:00 မူင်း မၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသွင်ႇၽႆးတီႈႁုင်မိုဝ်ႉပိၵ်ႉၽၵ်းတူသေဢဝ်ၽႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁုင်မိုဝ်ႉထႅင်ႈလႄႈထိုင်တီႈၽႆးပေႃးလႆႈမႆႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ၶႄၶိုတ်းတၼ်းလႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈသင်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသႅင်ၸၢမ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸၢႆးသႃႇဢေး လၢတ်ႈၼႄၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ပေႃးလူမ်းယွင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ပေႃႉထုပ်ႉပႃးလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်းၶိုၼ်းၵွၼ်ႇၵေႃႈမီး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇယူႇၸမ်မၼ်း ဝၢႆးသေမၼ်းဢဝ်ၽႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း လႆႈႁွင်ႉပလိၵ်ႈၶဝ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပၼ်တၢင်းၽိတ်းလႄႈႁူပ်ႈသိမ်းဢဝ်လႆႈၶိူင်ႈသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပလိၵ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းထိုင်မႃးတၢမ်းၶမ်ႈပလိၵ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းယႂ်ႇလူင်သင်တေႉတေႉၼႆသေၶိုၼ်းပွႆႇမႃးၶိုၼ်း မၼ်းတႄႉဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆ၊မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေၵႂႃႇတိုတ်းယႃႈယဝ်ႉၼႆလႄႈမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉပလိၵ်ႈၶဝ်မႃးဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်ႈယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသႅင်ၸၢမ်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇပႆႇတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၸႂ်လီၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈၸဵမ်ၵၢၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသမ်ႉႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈၼႃႇ လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းၶဝ်တႄႉတႄႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈႁႃတၢင်းႁေႉၵင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸမ်ၸမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း_ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇတီႈၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇၼိူဝ်တႄႉမီးဝႃႇတတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်သေတၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းတႂ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသင်ပၼ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးသႃႇဢေးၼႆႉ မီးလုၵ်ႈသွင်ၵေႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆးဢႃႇယု 18 ပီ လႄႈလုၵ်ႈယိင်းဢႃႇယု 15 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးတႄႉယွၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵႆႉပေႃႉႁႅမ်ၼႃႇလႄႈလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးႁိုင်ယဝ်ႉ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းမေးၼၢင်းမၼ်းလႄႈလုၵ်ႈယိင်းၵူၺ်း လုၵ်ႈယိင်းလႄႈမေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈယူႇၸမ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.