ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 06/06/2017
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 6.6.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2:00 မူင်းၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ပွၵ်ႉ ( 3 ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပူႉလႄး  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႇၸမႆႈတီႈႁိူၼ်း ၼၢင်းတီႇတႃႇဢေး ဢႃႇယု 38 ပီ သေ မႆႈလၢမ်းၵႂႃႇၸွမ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇၸမ်ၸွမ်းၶၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသၢမ်လင်ယွၼ်ႉမီးၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဝ်ႇၼမ်လႄႈၾႆးလႆႈမႆႈတိတ်းၸပ်းလၢမ်းၵႂႃႇဝႆး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5:00  ၾႆးၸွင်ႇလႆႈယဵၼ်မွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

ဢူးတိင်ႇမွင်ႇတဵင်းလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈတီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁိူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်လူင်ၵႂႃႇ​​သေ တေႇၸမႆႈတီႈႁွင်ႈႁိူၼ်း ၼၢင်းတီႇတႃႇဢေး​​သေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႅတ်ႇၶႄၾႆးၶဝ်ၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇလႄႈ ၽိူဝ်ႇၶဝ်မႃးထိုင်ၵေႃႈၾႆးပေႃး မႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈမႃးၸွႆႈမွတ်ႇပၼ် သေၾႆးၸွင်ႇတေယဵၼ်မွတ်ႇၵႂႃႇ

ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ​​သေ  ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၾႆးၽႃႉလိူတ်ႇမႆႈၼႃႇလႄႈၸင်ႇလႆႈတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၾႆးလႆႈမႆႈႁိူၼ်းပႃးၵႂႃႇၸွမ်း 3 လင် လႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ 7 လမ်း လူတ်ႉၶိူင်ႈမၢၵ်ႇ 3 လေႃႉ 2 လမ်း လႆႈလူႉသုမ်းမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယိင်းဢႃႇယု 21 ပီ လႄႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု 46 ပီ၊ လႄႈၵူၼ်းၶေၾႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ  ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သင် တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းၵႅၼ်ႇၵူၼ်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃဝႆႉယူႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမႃးၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈသေးတူၺ်းယူႇၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ဢၼ်လႆႈလုသုမ်းၸွမ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉဢမ်ႇမီးသင်ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇၾႆးမႆႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈတီႈယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၼ်ဢွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

Photo ကျောက်မဲတသင်းစုံ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.