ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ မႃးၶွင်ႉၶမ်တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ 6 လိူၼ်ပၢႆ ၊ ၵိၼ်းၸႂ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယူႇ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 16/06/2017

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်  ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးသေ မိူဝ်းႁဵတ်းၶိုၼ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU  တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၽွင်းမိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ  မိူင်းယၢင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းထိုင် 6 လိူၼ်ပၢႆ ယင်းပႆႇလႆႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတူၵ်း ၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ဝႆႉ ။
လုင်းၸၢႆးမၢတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျႂင်း မိူင်းသူႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈဢၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉဢဝ် ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းမျဝတီႇၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ၊ ၵုမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၸွမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း လုၵ်ႉတီႈလမ်ႈပုၼ်းလမ်းပၢင်းသေမႃး၊  ပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႈပႃး တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈပႃး ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးတႄႉၸိုင် ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းသူႇ ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ လၢႆးၶႃႈ ၊ ပၢင်လူင် ၊ ၵုၼ်ႁိင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းထႆးဢွၼ်တၢင်း ၊ သေယဝ်ႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၵုမ်ႇပၼီႇႁပ်ႉႁဵတ်းဝႂ်လႂ် ၊ ပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈ ၵူၼ်းၵၢင်ၶဝ် လႂ်သေ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ပိူၼ်ႈပႆႇႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်တႃႇၵူၼ်းမႃးမႂ်ႇ ။
မိူဝ်ႈမႃးထိုင် ဝဵင်းမျဝတီႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈ  1 ဝူင်ႈတေလႆႈ ၊ ထႅင်ႈ 2 ဝူင်ႈတေလႆႈၼႆသေ ပႂ်ႉမွင်းမႃး ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၊ ဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉဝူင်ႈၼိုင်ႈသေ သမ်ႉပေႃးထိုင်မႃး 6 လိူၼ်ပၢႆ ယင်းပႆႇလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၊ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၼၢင်းသူၺ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႃလိၵုၼ်ႁိင်းၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း လႆႈလုၵ်ႉတီႈၵဵင်းမႆႇသေမႃး ၊ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းၵုမ်ႇ ပၼီႇ ဢၼ်မီးတီႈၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ၽၢတတ်ႉသ်ပွတ်ႇလႆႈယူႇ ၼႆသေ လႆႈၸၢႆႇ ငိုၼ်းဝႆႉ 2 မိုၼ်ႇ 6 ႁဵင်ပၢႆ 5 ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး ၊ ၼႆႉယင်းပႆႇလႆႈၸၢႆႇပႃး ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဝႂ်သင်သေ ဢၼ်လႄႈ လွင်ႈဝတ်ႉဝႂ်ၵေႃႈမႆႈၸႂ် ၊ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႈမႆႈၸႂ် ၊ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢႆးပိူင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း  ) လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈ သဵင်တႆးဝႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆလႄႈ လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းၶဝ်တီႈ ဝဵင်းမျဝတီႇ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၊ သေယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈထိုင် လုမ်းၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ဢမ်မီးတီႈမႄႈသွတ်ႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ ၸိုဝ်ႈၵုမ်ႇပၼီႇ  ၊ ၸိုဝ်ႈပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈ လႄႈတင်း တီႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်လႆႈလီလီလႄႈ   ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေ ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသပ်းသေးၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၸၢႆးပိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈတေႉမၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူင်းထႆးတင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ လုမ်းၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉတေ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမိူဝ်းမိူင်းထႆး ၊ ပေႃးၽၢႆႇထႆးၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ  ၶဝ်လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် တီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆ ၊ ၶႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇလၢႆၵေႃႉ လၢႆၵူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ၸင်ႇတေသူင်ႇပၼ်လႆႈ ။ ၵႃႈၸူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈပႆႇႁွင်ႉမႃးၸိုဝ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇႁိူၼ်းသေ ပႂ်ႉထႃႈၵူၺ်း ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတေတူၺ်းၶိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးၶမ်ယူႇတီႈ မျႃႉဝတီႇသမ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ၊ ၵပ်းသိုပ်ႇၼၢႆး ၼႃႈပွႆး ၸႃး ၵူၼ်းၵၢင် တီႈမိူင်းထႆးသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉၸၼ်ႉလႄႈ သၢင်ႇဢမ်ႇတေႃႇ ၸၢင်ႈၺႃးပိူၼ်ႈၵဝ်းလႅၼ် ။  ပီႈၼွင်ႉတႆးၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ ဢမ်ႇႁုၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁုလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ သမ်ႉယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ ၊ ၵူဝ်ငၢႆႈ ။ ယွၼ်ႉၼႆ မႃးထိုင်မျႃႉ ဝတီႇယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမႃးၺႃးပိူၼ်ႈ လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးမၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇမၢၼ်ႈ ပိူၼ်ႈတေမႃးၺွပ်းၼႆသေ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႉႁဵင် ထိုင် 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး ၊ ၺႃးၵိၼ်မွၵ်ႈ သိပ်းၵေႃႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမေး လွင်ႈယုမ်ႇငၢႆႈ ၊ လွင်ႈၵူဝ်ႁေ လႄႈလွင်ႈ ဢႃးၼႃႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇတီႈ ၊ သေယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉဢၼ်လႆႈမႃးပႂ်ႉယူႇတီႈ မျဝတီႇ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈ ၽူႈမီးၸႂ်ဢီးလူႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသို်ပ်ႇၵႂႃႇလႆႈတီႈ လုင်းၸၢႆးမၢတ်ႈ မၢႆၾူၼ်း 0635318671  ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.