ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၼမ် 600 တူၼ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 07/06/2017

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr.ပၼ်တဝႃၽိပႃလ ၼႆသေၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၼမ် 600 တူၼ်ႈ။
Photo Sai Lang Herng Laikha
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 07/06/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 600 တူၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇမႆႉႁုင်းၵၢင်ၵျွင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈသၢမ်လၵ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
Photo Sai Lang Herng Laikha
ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼေတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ “ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတေႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းယွင်ႈၵုင်ႇ ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်တဝႃၽိပႃလ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၶူး Ph.D ပႃႇရၵူႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုမ်ႇပၢႆး မိူင်းဢိၼ်တိယ လႄႈပွႆးဢၢပ်ႈဝတ်ႉပၢင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သေႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈပီႈၼွင်ႉဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၼမ် 600 တူၼ်ႈ ၊ တူၼ်ႈမႆႉၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေႉၵေႃႈ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇမႆႉယူႇၵရိတ်ႉ ဢွၵ်ႊသတျေႃး လႄႈမႆႉပႅၵ်ႇ မႆႉမၢၵ်ႇၵႅင်း မႆႉမွၵ်ႇၵွၼ် မႆႉၸီႇလီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။
ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်တဝႃၽိပႃလ
ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 8-9/06/2017 တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတင်းသဵင်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်တဝႃၽိပႃလ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၶူး Ph.D ပႃႇရၵူႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုမ်ႇပၢႆး မိူင်းဢိၼ်တိယ လႄႈပွႆးဢၢပ်ႈဝတ်ႉပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးပႃး 1. ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ 2. ပၢင်တြႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 3. ပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ် ပႃႇမႆႉ တူၼ်ႈမႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမီးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႆသေမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်း(ၶူဝ်လမ်)ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,111 (ၼိုင်ႈႁဵင်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆသိပ်းဢဵတ်း) တူၼ်ႈတီႈဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.