ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ဢၼ်လေႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းပိူၼ်ႈ တီႈမိူင်းၼၢႆး ။

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/06/2017

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ဢၼ်လေႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုင် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/6/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမိူင်းၼၢႆးၶဝ် လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ ဢႃႇယု (40)ပၢႆ ဢၼ်ယွင်ႇမႃႈ မီးပၼ်ႁႃပၢႆးၸႂ်လႄႈႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးတဵမ် တီႈၼႂ်းၼႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုင် ႁိမ်းၶူဝ်လေႃႉ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၼႂ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ။

ၸၢႆႈဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃပၢႆးၸႂ်လႄႈႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်သေမီးလိူတ်ႈလူမ်းယွင်ႇဝႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2.6.2017 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸၢႆးထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းၼၢႆး လႄႈတၢင်း ပႃးၼၢင်းသူၺ်ႇ သေလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပႃႈၼၢင်းသူၺ်ႇ ပေႃးလႆႈသဵင်ႇၵၢမ်ႇလုတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 3.6.2017 သမ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸွမ်သႅင် မၢတ်ႇၸဵပ်း တိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်မႃႇ ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမိူင်းၼၢႆးလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉတိၺွပ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၸိတ်ႇၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယွမ်းလူင်းမႃး၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 6.6.2017 မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇလႆႈပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၸွမ်းၶႆႈႁႃတူဝ်မၼ်းတေႃႇပေႃးထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10.6.2017 ၼွၼ်းတၢႆယူႇတီႈၼႂ်းၼႃး ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး တီႈၼႂ်းၼႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ် ၼွင်ဢုၼ်ႇ ႁိမ်းၶူဝ်လေႃႉ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉသင်၊လႆႈတၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် ပႆႇပႃႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၽႂ် လႄႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း တူဝ်တၢႆမၼ်းတႄႉပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မိူင်းၼၢႆးၼႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  မိူဝ်ႈဢၼ်ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် လွမ်ၵူဝ်လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉထႃႈယူႇ ပေႃးလူမ်းယွင်ႇမၼ်းထႃႉမႃးဢွၵ်ႇမႃး ၵူဝ်ဝႃႈမၼ်းတေလႄႇႁႃယိုဝ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈ၊ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၸဝ်ႉမႃးၶမ်ႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈမႆႈၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၊မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈမၼ်းၸၢႆးတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းသေတႃႉထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈလႆႈၵတ်းၸႂ်လူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးဢိင်ႇတၶႅၼ်ႉၼႆႉ ယူႇပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်းၼၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈပၢႆးၸႂ် လႄႈႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးတဵမ် မီးလူမ်းယွင်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈတေႇၸၵိူတ်ႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉလႆႈ၊ ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး၊ၸွႆႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ၼႃးၸဵင်ႉပိူၼ်ႈလႆႈယူႇ မီးလူမ်းယွင်ႇလူမ်းမႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်လႂ်သေ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၽႂ်ၸဵင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ ဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းႁၢင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ပွင်ႇဝႃႈလူမ်းယွင်ႇမၼ်းၶႂ်ႈၼႃႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.